Home I'M LOST! Geschiedenis-pad Back Next

Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance

Begin van een atoomtheorie

Ancients
De oude Grieken hebben veel voor de natuurkunde gedaan, want ze ontwikkelden de basis voor principes als behoud van materie, atoomtheorie, e.d. Na hen was er vele eeuwen lang heel weinig vooruitgang. Maar toen de intense intellectuele krachten van de Renaissance zich deden gelden begon men Griekse ideeën te verwerpen ten gunste van nieuwe, die gebaseerd waren op empirische methoden. We kunnen de oude natuurwetenschap laten eindigen bij Copernicus.

624 - 547 v.C. Thales van Milete stelde dat water de basisstof is op aarde. Hij was al bekend met met de aantrekkingskracht van magneten en van gewreven barnsteen (elektron).
580 - 500 v.C. Pythagoras zag de aarde als een bol. Hij streefde naar een wiskundig begrijpen van de werkelijkheid.
500 - 428 v.C.

484 - 424 v.C.
Anaxagoras bestreed de heersende opvatting over schepping en vernietiging van materie, door uit te leggen dat veranderingen het gevolg zijn van een andere ordening van ondeelbare deeltjes (basis voor de wet van behoud van materie). Empedocles reduceerde het ondeelbare tot vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.
460 - 370 v.C. Democritus ontwikkelde de theorie dat het heelal bestaat uit lege ruimte en een ontelbaar aantal ondeelbare deeltjes  die van elkaar verschillen in vorm, plaats en ordening.  Alle materie is opgebouwd uit deze atomen.
384 - 322 v.C. Aristoteles formaliseerde het vergaren van wetenschappelijke kennis. Al is het moeilijk één theorie aan te wijzen, zijn compilatie van kennis leverde de basis voor de wetenschap gedurende meer dan duizend jaar.
310 - 230 v.C. Aristarchus beschreef een wereldbeeld dat gelijk was aan dat van Copernicus. Maar het heliocentrische model was in strijd met wat Aristoteles geleerd had, en diens geocentrische model bleef de heersende opvatting.
287 - 212 v.C. Archimedes was een groot pionier in de theoretische fysica. Hij legde de grondslag van de hydrostatica.
  70 - 147 n.C. Ptolemaeus van Alexandrië verzamelde de kennis van de optica van zijn tijd. Hij bedacht een ingewikkelde theorie voor de bewegingen van de planeten.
 965 - 1039 Alhazen schreef 7 boeken over optica, in het Arabisch.
1214 - 1294

1269
Roger Bacon leerde dat je om de geheimen van de natuur te doorgronden eerst moet waarnemen. Hiermee gaf hij de methode aan waardoor we theorieën kunnen afleiden uit de werkelijkheid. Hij roemde zijn tijdgenoot Petrus Peregrinus ("heer der experimenten"), die zijn proeven met magneten exact beschreef.
1473 - 1543 Nicolaus Copernicus bracht de theorie naar voren dat de aarde draait om de zon, het heliocentrische model. Dit was revolutionair, omdat het inging tegen het heersende dogma van het wetenschappelijk gezag van Aristoteles, en het veroorzaakte een volledige wetenschappelijke en filosofische omwenteling.
Main Timeline Back Next