Home | Chr. Huygens | Oeuvres X

[ 620 ]

No 2858.

Christiaan Huygens aan W. Wichers 1).

15 juni 1694.


Den WelEd. Gestrenghen Heere Mijn Heer W. Wichers,
Gedeputeerde ter Vergaderinghe van Haer Hoogmogende
tegenwoordigh tot Groningen.

    WelEd: Gestrenghe Heer

  Ick hebbe met UEd. seer aengenaeme ontfangen de gepretendeerde quadratura Circuli in twee gedruckte bladeren, die schijnen de laetste te sijn van een Tractaet, waer in den autheur oock de Duplicatio Cubi meent gevonden te hebben. Sijn naem blijft mij onbekent. Sijn wetenschap in de Geometrie moet niet veel wesen, dewijl hij eijndelijck besluyt dat de Circumferentie des Circels is tot den Diameter als 16 tot 5. 't welck al waere het een Engel uyt den Hemel die het seyde, geensins bij mij soude aengenomen werden, soo seecker weet ick het contrarie door veeler andere ende oock mijn eygene demonstratie. Soo dat het niet de pijne weerdt is nae te soecken, wat misslagh hij begaen heeft in de sijne, 't welck anders licht te vinden waere.
Sijnde over enighe daegen bij de Heer Professor de Volder, seijde hij mij, dat de vacerende plaets tot Groeninghen van den Professor matheseos tot noch toe niet en was geremplisseert, 't welck mij heeft doen dencken of het door UEd. toedoen mochte geschiet sijn, om dat misschien noch gedachten hadde om den broeder van den Professor Bernoulli daertoe te beroepen, die ick om sijne sonderlinghe capaciteyt aen UWEd. gerecommandeert hebbe, en soo het tijdt is, nochmaels recommandeere, sijnd mij andersins onbekent. Het is mij leet dat de toestandt der saecken van de Provintie UWEd. niet eerder als seeckeren tijdt toe en laet wederom hier te komen resideren, welcke ick met verlanghen

[ 621 ]

te gemoet siende, sal mij gelukkigh achten indien ondertusschen occasie mocht hebben om door UWEd. te werden geemployeert als sijnde

    Mijn Heer

UWEd. seer oodtmoedigen Dienaer    
Chr. Huygens.     

  Haghe den 15.e Jun. 1694.
1)  Wicher Wichers (1651 - 1715) onderscheidde zich bij het beleg van Groningen in 1672; hij werd burgemeester van Groningen en gedeputeerde bij de Staten-Generaal.
  [ Cf. No. 2887, p. 702*), over het vacante professoraat in de wiskunde te Groningen; Huygens beveelt behalve Bernoulli ook Papin aan (Leibnitz is niet beschikbaar). En No. 2892, p. 711, n2: de l'Hospital aan Bernoulli.]
  [ *)  Op p. 702 wordt ook een gedrukt tractaat genoemd van Koersma, met aanwijzing van een fout, en met een belofte van het geheim van de lengtevinding. Het zal gaan om Jacobus Koersma, schrijver van de Brief geschreven an den gewaanden oost en west-vinder Liewe Willems Graef, Groningen c. 1690; er is een antwoord van Lieuwe Willemsz Graaf [<], Kort bescheyd op den bijsteren brief of brieven van eenen Jacobus Koersma ..., 1690.]
Home | Christiaan Huygens | X | W. Wichers (top)