Home | Woordenweb

- cumul -

L : cumulare - ophopen


Nederlands betekenis Engels Frans
accu ophoper (elektr.),
meestal als batterij
accumulator accumulateur
accumuleren opeenhopen accumulate accumuler
cumulatief opeenhopend cumulative cumulatif
cumulus stapelwolk cumulus cumulus


G: kuma - zwelling