Home | Woordenweb
ac-, ad-, ag-, al-, ap-, ar-, as-, at-
  L : ad - naar

Nederlands betekenis Engels Frans
acceleratie versnelling acceleration accélération
accepteren aannemen accept accepter
accessie toegang access accès
- ongeval accident accident
acclamatie toejuiching acclamation acclamation
acclimat­iseren wennen aan een vreemde omgeving acclimatize acclimater
accommod­eren aanpassen (ooglens) accom­modate accommoder
- volbrengen accomplish accomplir
- rekening account (compte)
accretie aangroeiing accretion accrétion
accu ophoper (elektrici­teit) accumulator accumulateur
accuraat stipt accurate -
- volbrengen, bereiken achieve -
- bekend zijn met be acquainted (connaître)
acquisitie verwerving acquisition acquisition
adagium spreek­woord, regel adage adage
adaptatie aanpassing adaptation adaptation
- verslaving addiction -
- optelling addition addition
adequaat overeen­komstig, deugdelijk adequate adéquat
adhesie aanhang, bijval adherence adhésion
- naburig adjacent adjacent
- toevoegen - ajouter
adjunct toegevoegd adjunct adjoint
- afstellen; aanpassen adjust ajuster
administ­ratie beheer administ­ration administ­ration
admirabel bewonder­enswaardig admirable admirable
- toegeven admit admettre
adolesc­entie eind van de jeugd adolesc­ence adolesc­ence
adrenaline hormoon uit bijnieren adrenalin adrénaline
adsorptie aankleving adsorption adsorption
adstrueren nader toelichten - -
- volwassen adult adulte
advertentie aan­kondiging advertise­ment annonce
advies raadgeving advice avis
advocaat verdediger - avocat
affectie genegen­heid affection affection
afferent toevoerend afferent afférent
affiniteit bindings­neiging affinity affinité
aggluti­neren aaneen­lijmen agglutinate agglutiner
- verzwaren aggravate aggraver
aggregatie samen­balling aggregation agrégation
agressie aanval aggression aggression
akkoord overeen­stemming - accord
allegatie aanhaling - allégation
- trouw allegiance allegiance
- verlichten alleviate alléger
alliage mengsel van metalen alloy alliage
allocatie toewijzing allocation allocation
- verlengen - allonger
- lucifer - allumette
- vergaren amass (r)amasser
- bedrag amount (montant)
annuleren te niet doen, opheffen annul (cancel) annuler
apparaat toestel om iets mee te doen apparatus appareil
appelleren aanspreken; in beroep gaan appeal appeler
appendix aanhangsel, b.v. van blinde darm appendix appendice
appetijt eetlust appetite appétit
applicatie toepassing application application
- benoemen appoint -
apporteren meebrengen - apporter
- goedkeuren approve approuver
arresteren gevangen nemen; vastleggen arrest arrêter
arriveren aankomen arrive arriver
arrogant aan­matigend arrogant arrogant
aspect aanblik aspect aspect
assembl­eren samen­brengen assemble assembler
- vlijtig assiduous assidu
- toewijzen assign assigner
assimilatie opname van stoffen; voeding assimilation assimilation
assistent helper assistant assistant
- oor­verdovend - assourdissant
assumptie aannneming assumption assomption
- bereiken attain atteindre
- aanslag attempt attentat
attentie oplettend­heid attention attention
attractie aantrekking attraction attraction
avontuur gewaagde onder­neming adventure aventure


L : a , ab  - vanaf

G : a- , an-  - zonderHome | Woordenweb