Home | Woordenweb

- fab - , - fac - , - fec - , - fic -

L : facere, factum - maken
L : faber - handwerker
L : proficere - voortmaken


Neder­lands betekenis Engels Frans
affectie genegenheid affection affection
artefact iets kunstmatigs, door mensen gemaakt artefact artefact
ampli­ficeren versterken amplify amplifier
- verkalking calci­fication calci­fication
classi­ficeren in groepen indelen classify classifier
confectie fabrieks­matige vervaardiging (kleding) manufacture confection
confiture geconfijte vruchten ; jam - confiture
- namaak counterfeit contrefaçon
defect gebrek defect défaut
deficiëntie tekort deficiency déficience
- moeilijk difficult difficile
effectief doeltreffend, probaat effective effectif
efficiënt doelmatig efficient efficace
fabriek gebouw voor maken van produkten factory fabrique
(usine)
fabricage het maken manufacture fabrication
- makkelijk facile facile
faciliteren vergemakke­lijken facilitate faciliter
- feit fact fait
factor produktmaker factor facteur
- handelwijze, manier fashion façon
faculteit mogelijkheid;
afdeling van universiteit;
produkt zoals 4-faculteit: 4! = 4x3x2x1
faculty;
4-factorial
faculté;
factorielle
de 4
fax tele-reproductie fax (télécopie)
- versterken fortify fortifier
homo faber mens als maker - -
identi­ficeren identiteit vaststellen identify identifier
infectie besmetting infection infection
- rechtvaardi­gen justify justifier
kwanti­ficeren in een getal uitdrukken quantify quantifier
- vloeibaar maken liquefy liquéfier
magnifiek prachtig magnificent magnifique
modi­ficeren wijzigen modify modifier
officieel ambtelijk official officiel
-goudsmid (L: aurifex)-orfèvre
- opening orifice orifice
perfect volmaakt perfect parfait
petrifice­ren verstenen petrify pétrifier
proficiat moge het baten - -
- bekwaam proficient -
profijt voordeel profit profit
significant betekenisvol significant significatif
simpli­ficeren vereenvoudi­gen simplify simplifier
specifica­tie nadere aanduiding specifi­cation spécifi­cation
- voldoende sufficient suffisant
- kenschetsen typify -
unificatie eenmaking unification unification


L : struere - opbouwen


Home | Woordenweb