Home | Woordenweb

- per -

L : per - doorheen


Nederlands betekenis Engels Frans
- onwaarneem­baar imperceptible imperceptible
impertinent brutaal impertinent impertinent
pardon vergeving pardon pardon
pelgrim bedevaart­ganger
(van: peregrinus)
pilgrim pèlerin
- kinderwagen perambulator
(pram)
-
percent voor elke honderd, procent percent pour cent
perceptie waarneming perception perception
- verderf perdition perdition
- eeuwig; overblijvend perennial pérenne
perfect volmaakt perfect parfait
- infuus - perfusion
- vergaan perish périr
- meineed perjury parjure
permitteren toelaten permit permettre
- loodrecht perpendicular perpendiculaire
- eeuwig durend perpetual perpétuel
perplex onthutst perplexed perplexe
persistent blijvend persistent persistant
perspectief doorzicht perspective perspective
pertinent beslist - pertinemment
pervers tegennatuur­lijk perverse pervers


G : dia - doorheen


Home | Woordenweb