Home | Woordenweb

pro -

L : pro - voor;   G : pro - voor;   pros - bij


Nederlands betekenis Engels Frans
compromis schikking compromise compromis
- voor - pour
probleem opgeworpen vraagstuk problem problème
procent per honderd, percent percent pour cent
- voortgaan, handelen proceed procéder
proces verloop process procès
proclameren afkondigen proclaim proclamer
procreatie voortplanting procreation procréation
product voortbrengsel product produit
profeet toekomst­voorspeller prophet prophète
professie beroep; belijdenis profession profession
proficiat moge het baten - -
- bekwaam proficient -
profiel zijaanzicht profile profil
profijt voordeel profit profit
- diep profound profond
- overvloed profusion profusion
prognose voorzegging prognosis pronostic
programma voor-geschreven lijst program(me) programme
progressie vooruitgang progress(ion) progrès
prohibitie verbod prohibition prohibition
projecteren afbeelden op een scherm project projeter
prolongeren verlengen prolong prolonger
proloog voorwoord prologue prologue
pro memorie,
p.m.
om niet te vergeten - -
- beloven promise promettre
promoveren bevorderen promote promouvoir
propaganda reclame (voor een idee) propaganda propagande
propedeuse inleidend onderwijs propaedeutics propédeutique
propeller voort-stuwende schroef propeller -
- neiging propensity propension
proportioneel naar verhouding, evenredig proportional proportionnel
propositie voorstel proposal,
proposition
proposition
prosit, proost wel bekome het! - -
prospectus overzicht van aanbiedingen prospectus prospectus
prostaat voorstander­klier prostate prostate
prostituée publieke vrouw prostitute prostituée
protectie bescherming protection protection
protesteren verzet aantekenen protest protester
prothese kunstlid (been, arm) prosthesis prothèse
- gradenboog protractor (rapporteur)
protuberans uitsteeksel prominence protubérance
- leverancier provider (fournisseur)
provisorisch voorlopig provisional provisoire
provoceren uitlokken provoke provoquer
- doel purpose (fin)
- vervolgen pursue poursuivre
reciprook wederkerig
(terug, naar voren)
reciprocal réciproque
reproduceren weer voortbrengen reproduce reproduire


G : prootos - eerste


Home | Woordenweb