Home | Woordenweb

- pon - , - pos -

L : ponere, positum - zetten


Nederlands betekenis Engels Frans
component samenstellend deel component composant
componist toondichter composer compositeur
composiet samengesteld iets
(bloem, materiaal)
composite -
compositie samenstelling composition composition
compost samengestelde mest compost compost
- kalmte composure -
compote gesuikerde vruchten compote compote
- samengesteld; verbinding (chem.) compound composé
deponeren neerleggen deposit déposer
depot bewaarplaats depot dépôt
dia(positief) lichtdoor­latende afbeelding (slide) diapo(sitive)
disponibel beschikbaar (available) disponible
dispositie beschikking; gesteldheid disposition disposition
exponent machts­aanwijzer (de 3 in 23 = 8) exponent
(index)
exposant
exponentieel met de variabele als exponent
(2x groeit exponentieel)
exponential exponentiel
expositie tentoonstel­ling;
uiteenzetting
(exhibition)
exposition
exposition;
exposé
imponeren indruk maken (impress) (impressioner)
- opleggen impose imposer
- naast elkaar plaatsen juxtapose juxtaposer
opponeren tegenover zetten oppose opposer
oppositie verzet opposition opposition
poneren stellen posit poser
positie plaatsing position position
positief bevestigend; groter dan 0 (+);
tegengestelde van negatief;
1 soort elektrische lading
positive positif
posit(r)on positief elektron positron positon
post schildwacht; brieven­vervoerdienst post poste
poster aanplakbiljet poster (affiche)
- uitstellen postpone postposer
postuur gestalte; houding posture posture
propositie voorstel proposal proposition
- doel purpose (fin)
seponeren ter zijde leggen - -
- veronder­stellen suppose supposer
super­poneren er bovenop plaatsen superpose superposer
trans­poneren overzetten (in andere toonsoort) transpose transposer


Formules

L : post - na;   G : pauoo - ophouden ( > pose)


Home | Woordenweb