Home | Woordenweb

- elektr -

G : èlektron - barnsteen


Nederlands betekenis Engels Frans
barnsteen fossiele hars (barnen - branden)
(is na wrijven elektro­statisch)
amber ambre
e elementaire elektrische lading,
1 e = 1,6 x 10–19 coulomb
elementary
charge
charge
élémentaire
elektriciteit ophoping of stroom *) van
elektronen en/of ionen
electricity électricité
elektrocutie dood door hoogspanning electro­cution électro­cution
elektrode pool waar stroom in- of uitgaat electrode électrode
elektroforese meevoeren van geladen deeltjes
(in elektrisch veld)
electro­phoresis électro­phorèse
elektrolyse ontleding met elektrische stroom electrolysis électrolyse
elektro­magneet stroomspoel met weekijzeren kern electro­magnet électro­aimant
elektromotor omzetter van elektrische energie
in bewegings­energie
electric motor électro­moteur
elektron elementair deeltje, in atoomschil,
lading –e (antideeltje: positon)
electron électron
elektronica wetenschap en techniek van/met
vrije elektronen
electronics électronique
elektronvolt een eenheid van energie:
1 e, versneld met 1 V
1 eV = 1,6 x 10–19 J
electronvolt électronvolt
elektroskoop toestel voor bepalen van el. lading electro­scope électro­scope
elektro­statisch met elektrische lading in rust electro­static électro­statique
I elektrische stroomsterkte,
eenheid: ampère (A)
electric current courant
électrique
V
(schuin gedrukt) 
elektrische spanning, in volt (V)
(potentiaal­verschil)
voltage;
potential
difference
tension,
différence
de potentiel

*)  Ophoping van lading geeft spanning, dat is: energieverschil per coulomb,
    spanning geeft stroom als er geleidend materiaal is.
 


Elementaire deeltjes ; Formules

G : magnètis - magneet


Home | Woordenweb