Home | Woordenweb

- val -

L : valére , valui - sterk zijn;   valor - waarde


Nederlands betekenis Engels Frans
ambivalent met 2 tegengestelde eigenschappen ambivalent ambivalent
- beschikbaar available (disponible)
convales­cent herstellend van ziekte convales­cent convales­cent
covalentie binding van atomen door gemeen­schappelijk elektro­nenpaar covalency covalence
devalueren in waarde verminderen devalue,
devaluate
dévaluer
equivalent gelijkwaardig equivalent équivalent
evalueren op waarde schatten evaluate évaluer
invalide door gebrek niet geschikt invalid (disabled) invalide
omnivalent voor alles geldig - -
prevaleren het overwicht hebben prevail prévaloir
valentie waardigheid, aantal elektronen dat een atoom geeft ofkrijgt bij binding valency valence
valide geldig valid valide
- waarde value valeur


L : salus - gezondheid


Home | Woordenweb