Home | Woordenweb

pre -

L : prae - vooraan;   praesto - aanwezig


Nederlands betekenis Engels Frans
preambule uitvoerige inleiding preamble préambule
Pre-Cambrium geologisch tijdperk met oudste fossielen Pre-Cambrian Précambrien
precedent voorgaand geval precedent précédent
precessie asbeweging tol, aarde precession précession
precies nauwkeurig precise précis
- afgrond precipice précipice
- voorloper precursor précurseur
- voorspellen predict prédire
predikaat gezegde predicate prédicat
prefereren verkiezen prefer préférer
prehistorie voor-geschiedenis prehistory préhistoire
prematuur voorbarig premature prématuré
premisse voor-onderstelling premise prémisse
prenataal voor de geboorte - prénatal
prepareren klaar maken prepare préparer
- overwicht prepond­erance prépond­érance
prerogatief voorrecht prerogative prérogative
prescriptie voorschrift prescript(ion) prescription
presenteren aanbieden present présenter
preserveren behoeden, beschermen preserve préserver
president voorzitter president président
prestatie verrichting - prestation
- goochelaar - prestidigitateur
presto snel presto presto
- klaar - prêt
presumptie vermoeden presumption présomption
pretentie aanmatiging pretension prétention
pretext voorwendsel pretext prétexte
prevaleren het overwicht hebben prevail prévaloir
preventie voorkoming prevention prévention
- voorafgaand previous -
- vooruitzicht (prospect) prévision


L : pro - voor


Home | Woordenweb