Home | Woordenweb

- text -

L : texere - weven


Nederlands betekenis Engels Frans
context samenhang context contexte
pretext voorwendsel pretext prétexte
tekst woorden­weefsel text texte
textiel geweven stof textile textile
textuur weefsel texture texture


G : tektoon - timmerman;   technè - kunde

L : tegere - bedekken