Home | Woordenweb

con - , cor -

L : cum - samen


Nederlands betekenis Engels Frans
concaaf hol concave concave
concentratie bundeling concentration concentration
conceptie ontvangenis conception conception
- betreffen concern concerner
concessie vergunning concession concession
concies beknopt concise concis
conclusie slotsom conclusion conclusion
concordia eendracht concord concorde
concreet tastbaar concrete concret
concurreren wedijveren compete concurrencer
- veroordelen condemn condamner
condenseren verdichten condense condenser
conditie voorwaarde; toestand condition condition
conducteur (be)geleider conductor conducteur
confectie fabrieksmatige vervaardiging
(kleding)
- confection
confessie belijdenis van geloof ;
bekentenis
confession confession
confiture geconfijte vruchten; jam - confiture
- beperken, opsluiten confine -
conform overeen­komstig met in conformance
with
conformément
à
confuus verward confused confus
- aangeboren congenital congénital
congestie ophoping congestion -
congregatie samenkomst congregation congrégation
congres bijeenkomst congress congrès
- vermoeden conjecture conjecture
conjugaal echtelijk, huwelijks- conjugal conjugal
conjugatie vervoeging (van woorden) conjugation conjugaison
conjunctie samenstand, bv van planeten conjunction conjonction
conjunctief aanvoegende wijs conjunctive -
conjunctuur samengaande omstandig­heden conjuncture conjoncture
- goochelaar conjurer -
connectie verbinding connection connexion
- veroveren conquer conquérir
- bewust conscious conscient
consequent volgens beginsel consistent conséquent
conserveren verduurzamen conserve conserver
consideratie overweging consideration considération
consigneren toevertrouwen consign consigner
consistentie vastheid consistence consistance
consonant mede-klinker consonant consonant
- opvallend, in het oog lopend conspicuous -
constant gelijkblijvend constant constant
constellatie sterrenbeeld constellation constellation
constipatie verstopping, obstipatie constipation constipation
constitutie grondwet; gestel constitution constitution
construeren opbouwen construct construire
consument verbruiker consumer consommateur
consumptie verbruik consumption consommation
contactlens lens die oog aanraakt contact lens verre de
contact
- besmettelijk contagious contagieux
container opslagvat container conteneur
contaminatie verontreiniging contamination contamination
contemplatie beschouwing contemplation contemplation
contempo­rain eigentijds contemporary contemporain
- wedijveren, betogen contend -
context samenhang context contexte
- aangrenzend contiguous contigu
contingent aandeel contingent contingent
continent vasteland, werelddeel continent continent
contorsionist slangenmens contorsionist contorsionniste
contractie samentrekking contraction contraction
convalescent herstellend van ziekte convalescent convalescent
convectie meestroming convection convection
- geschikt convenient convenable
convergent in één punt samenkomend convergent convergent
conversie omzetting conversion conversion
convex bol convex convexe
- vervoeren convey -
convocatie oproep tot samenkomen convocation convocation
- ingewikkeld convoluted -
coöperatie samenwerking cooperation coopération
coördinaten plaatsgetallen coordinates coordonnées
correlatie wederzijdse betrekking correlation corrélation
corrigeren verbeteren correct corriger
corrupt bedorven; omkoopbaar corrupt corrompu
corvee dienst; karwei - corvée
cosinus goniometrische funktie cosine cosinus
covalentie atoombinding (elektronen­paar
gemeenschap­pelijk)
covalency covalence
cum laude met lof - -


co- t/m com- : cum-1

contra - tegenover


Home | Woordenweb