Home | Woordenweb

co - , col - , com -

L : cum - samen


Nederlands betekenis Engels Frans
accommode­ren aanpassen (ooglens) accommod­ate accommoder
coaguleren samen­klonteren coagulate coaguler
coalitie verbond coalition coalition
coaxiaal met zelfde as coaxial coaxial
coëfficiënt constante faktor coefficient coefficient
coëxisteren samen bestaan coexist coexister
- overtuigend cogent (coagent) -
cogito ergo sum ik denk dus ik besta - -
- verwant cognate -
cognitief kennis- cognitive cognitif
cohabitatie samenwoning cohabitation cohabitation
coherent samenhang­end coherent cohérent
cohesie samenhang cohesion cohésion
coïncident samenvallend coincident coïncident
coïtus geslachtsdaad coition coït
collaboreren meewerken met vijand collaborate collaborer
- ineenstorten collapse -
collector verzamelaar collector collecteur
collega ambtgenoot colleague collègue
- botsing collision collision
colloqium samenspraak colloquium colloque
- gevecht combat combat
combineren samenvoegen combine combiner
comestibles etenswaren comestibles comestibles
comfort gerieflijkheid comfort confort
commando bevel command commandement
commemore­ren herdenken commemor­ate commémorer
commentaar aantekening, (kritische)
opmerking
comment commentaire
commercie handel commerce commerce
commissie werkgroep commission commission
- geschikt - commode
commotie opschudding commotion commotion
commuun gemeenschap­pelijk common commun
compact dicht opeen compact compact
- vergelijken compare comparer
compatibel verenigbaar compatible compatible
compenseren vergoeden compensate compenser
competent bevoegd; bekwaam competent; expert compétent
complement aanvulling tot geheel complement complément
- inwilliging; naleving compliance -
complicatie verwikkeling complication complication
component samenstellend deel component composant
- gedrag - comportement
- samengesteld;
verbinding (chem.)
compound composé
comprimeren samenpersen compress comprimer
compromis schikking compromise compromis
compulsie aandrijving; dwang compulsion compulsion
computer gegevens­verwerker computer (ordinateur)


vanaf con- : cum-2


Home | Woordenweb