Home | Woordenweb

e - , ex -

L : ex - uit


Nederlands betekenis Engels Frans
editie uitgave edition édition
educatie opvoeding; onderwijs education éducation
effectief doeltreffend effective effectif
efficiënt doelmatig efficient efficace
- inspanning effort effort
ejaculatie (zaad)lozing ejaculation éjaculation
- uitwerken elaborate élaborer
elegant sierlijk elegant élégant
- lift elevator -
elite uitgelezen deel, de besten elite élite
elongatie verwijdering elongation élongation
emanciperen vrijmaken emancipate émanciper
emissie uitzending emission émission
emolu­menten extra baten, bijverdiensten emolu­ments émoluments
emotie ontroering emotion émotion
enorm ongewoon (groot) enormous énorme
- opsommen enumerate énumérer
- ontwortelen eradicate (déraciner)
- gum, wisser eraser -
erectie oprichting erection érection
eruptie uitbarsting eruption éruption
essay opstel, verhandeling essay essai
evenement belangrijke gebeurtenis event événement
- winderig; verschraald - éventé
evident klaarblijkelijk evident évident
- oproepen evoke évoquer
evolutie geleidelijke ontwikkeling evolution évolution
- verergeren exacerbate exacerber
exact nauwkeurig exact exact
ex aequo gelijkelijk ex aequo ex aequo
- overdrijven exaggerate exagérer
exaltatie ophemeling; geest­vervoering exaltation exaltation
examen onderzoek naar iemands kennis examina­tion examen
excelleren uitblinken excel exceller
excentriek zonderling eccentric excentrique
- uitzondering exception exception
exces buitensporig­heid excess excès
- uitwisselen exchange échanger
- opwekken excite exciter
exclamatie uitroep ex­clamation ex­clamation
exclusief met uitsluiting van exclusive exclusif
excretie uitscheiding excretion excrétion
excursie uitstapje; uitweiding excursion excursion
executeren ten uitvoer brengen;
vonnis voltrekken
execute exécuter
- tentoon­stelling exhibition exposition
- uitgraven exhume exhumer
- dringend exigent -
existentie bestaan existence existence
- uitgang exit (issue) (issu)
exorbitant buitensporig exorbitant exorbitant
- verwachten expect -
expeditie onderzoek-tocht expedition expédition
- uitgeven, besteden expend (dépenser)
experiment proefneming experiment expérience
expliciet uitdrukkelijk explicit explicite
exploiteren ontginnen; uitbuiten exploit exploiter
exponent machts­aanwijzer (b.v.: de 3 in 23 = 8) exponent exposant
exporteren uitvoeren export exporter
expressie uitdrukking expression expression
expulsie uitdrijving, uitzetting expulsion expulsion
- voortreffelijk exquisite exquis
- uitstrekken extend étendre
- uitroeien extermi­nate exterminer
extract aftreksel; uittreksel extract extrait


L : extra - buiten;   G : exoo - naar buiten


Home | Woordenweb