Home | Woordenweb

exter - , extra -

L : extra - buiten
L: exterus - buiten zijnde (exterior, extremus)
L : extraneus - van buiten


Nederlands betekenis Engels Frans
- vreemd, onbekend strange étranger
exterieur uitwendig exterior extérieur
extern niet inwonend external externe
extra­galactisch van buiten de Melkweg extra­galactic extra­galactique
- buiten­gewoon extraordi­nary extra­ordinaire
extrapoleren wetmatig­heid toepassen
buiten bekend gebied
extrapolate extrapoler
extra­terrestrisch buitenaards extra-terrestrial extra-terrestre
extravert naar buiten gekeerd extravert extraverti
extreem uiterst extreme extrême
extrinsiek van buiten komend extrinsic extrinsèque


L : ex - uit;   intra - binnen


Home | Woordenweb