Home | Woordenweb

- spec - , - spic -

L : specere, spectum - kijken
L : respicere - omkijken
L : speculari - verkennen, bespiegelen


Nederlands betekenis Engels Frans
aspect aanblik aspect aspect
auspiciën voortekenen auspices auspices
- omzichtig circumspect circonspect
- opvallend, in het oog lopend conspic­uous -
- verachtelijk;
verachten
despicable;
despise
-
- verwachten expect expecter
inspecteren nazien inspect inspecter
intro­spectie zelf­beschouwing intro­spection intro­spection
perspectief doorzicht perspective perspective
perspex doorzichtig plastic perspex -
- vooruitzicht prospect (prévision)
prospectus overzicht van aanbiedingen prospectus prospectus
respectie­velijk elk voor zich respect­ively respective­ment
- terugblik retrospect rétrospective
specerij middel om spijzen te kruiden spice épice
speciaal bijzonder special spécial
species, sp soort species espèce
specifiek kenmerkend; soortelijk specific spécifique
specimen voorbeeld specimen spécimen
- bril (van: beryl, een edelsteen) spectacles (lunettes)
spectacu­lair met veel vertoon spectacular spectacu­laire
- toeschouwer spectator spectateur
- spook spectre spectre
spectro­scoop spectrumkijker spectro­scope spectro­scope
spectrum kleurenband (regenboog); intensiteit
als funktie van golflengte of frequentie
spectrum spectre
speculaas harde gekruide koek spiced biscuit spéculoos
- spiegelend specular spéculaire
speculeren bespiegelen speculate spéculer
suspect verdacht suspect suspect
- argwaan suspicion suspicion


L : oculus - oog;   videre - zien;   mirari - zich verwonderen


Home | Woordenweb