Home | Woordenweb

- circ -

L : circus - cirkel, renbaan;  circa - omstreeks


Nederlands betekenis Engels Frans
- zoeken (rondlopen) chercher search
- (ongeveer) dagelijks circadian circadien
circuit kringloop circuit circuit
- kortsluiting short circuit court-circuit
circulatie kringloop circulation circulation
- besnijdenis (jongens) circumcision circoncision
- omtrek circumference circonférence
circumflex "dakje", omgebogen teken ^ circumflex circonflexe
circumpolair bij een pool
(bv: sterren die niet ondergaan)
circumpolar circumpolaire
- omschrijven circumscribe circonscrire
- omzichtig circumspect circonspect
- omstandig­heid circumstance circonstance
circus ronde arena circus cirque
cirkel rondje circle cercle
cirkelvormig rond circular circulaire
IC geïntegreer­de schakeling
(op chip)
Integrated
Circuit
circuit
intégré
recherche onderzoek research recherche
- half-cirkel­vormig semicircular semi-
circulaire


L : orbis - kring

L : radius - straal

G : kentron - prikkel

G : kuklos - wielHome | Woordenweb