Home | Woordenweb

- re -

L : re-  -  terug-, weer ...


Nederlands betekenis Engels Frans
raffineren zuiveren, verfijnen refine raffiner
rapport verslag rapport report
reageren terugwerken;
verbinding aangaan
react réagir
reanimeren;
reanimatie
weer tot leven wekken reanimate;
resuscitation
ranimer;
réanimation
rebel opstandeling
(L: bellum - oorlog)
rebel rebelle
recalcitrant weerspannig recalcitrant récalcitrant
recapituleren hoofdzaken herhalen recap(itulate) récapituler
recensie beoordeling review recension
- ontvangen receive recevoir
receptie ontvangst reception réception
recessief niet tot uiting komend
(erfelijk kenmerk)
recessive récessif
recherche onderzoek research recherche
recidive terugval recidivism récidive
reciprook wederkerig
(lett.: terug en naar voren)
reciprocal réciproque
reciteren voordragen recite réciter
reclame openlijke aanprijzing (advertising) (publicité)
- (h)erkennen recognize reconnaître
reconstrueren weer opbouwen reconstruct reconstruire
record hoogst bereikte record record
recreatie herschepping, ontspanning recreation récréation
recursie zelfde regel/formule steeds
weer toepassen
recursion récurrence
recycling weer in omloop brengen recycling recyclage
redacteur wie tekst klaar maakt - rédacteur
redigeren gereedmaken (tekst) - rédiger
reduceren herleiden; verminderen reduce réduire
- overbodig redundant redondant
referentie verwijzing reference référence
reflex onmiddellijke reactie op
zintuigprikkel
reflex réflexe
reformatie hervorming reform(ation) réforme
refractie breking van licht refraction réfraction
- terugbetalen refund -
- weigeren refuse refuser
regenereren weer voortbrengen regenerate régénérer
regressie teruggang regression régression
rehabiliteren herstellen (in eer) rehabilitate réhabiliter
- afwijzen reject rejeter
relativiteit betrekkelijkheid relativity relativité
relevant van belang relevant (pertinent)
reliëf verheven beeldwerk relief relief
religie geloof religion religion
remedie middel dat iets verhelpt remedy remède
- onthouden remember (mémoriser)
reminiscentie herinnering reminiscence réminiscence
remise uitstel (delay,
deferment)
remise
- ver verwijderd remote (lointain)
remuneratie bezoldiging remuneration rémunération
renaissance wedergeboorte renaissance renaissance
rendement opbrengst return rendement
repareren herstellen repair réparer
repertoire speellijst repertoire répertoire
repetitie herhaling repetition répétition
- vullen replenish (r)emplir
repliek antwoord reply réplique
- rust repose repos
representeren voorstellen represent représenter
reprimande berisping reprimand réprimande
reproduceren weer voortbrengen reproduce reproduire
repulsie afstoting repulsion répulsion
reputatie goede naam reputation réputation
- verzoek request requête
- lijkend op resembling ressemblant
reserveren voorbehouden reserve réserver
resideren verblijf houden reside résider
- berusting resignation résignation
resistent weerstand biedend resistant résistant
resolutie beslissing;
oplossend vermogen
resolution résolution
resonantie meeklinken, -trillen resonance résonance
resorptie het weer opzuigen resorption résorption
- hulpbron resource ressource
respect achting respect respect
resteren blijven rest rester
restitutie teruggave restitution restitution
resumeren samenvatten resume résumer
resurrectie verrijzenis, opstanding resurrection résurrection
- vasthouden retain retenir
retort vat met omgebogen hals retort -
retour terugkeer return retour
reünie hereniging reunion réunion
revenuen inkomsten revenues revenus
reversibel omkeerbaar reversible réversible
revisie herziening revision révision
revolutie omwenteling revolution révolution


L : retro - achteruit


Home | Woordenweb