Home | Woordenweb

- act - , - ag - , - ig -

L : agere , actum - doen gaan
L : cogere - samendrijven
L : cogitare - overdenken

Nederlands betekenis Engels Frans
- handelen act agir
actie­radius werkingssfeer, bereik radius of action rayon d'action
actuaris verzekerings­wiskundige actuary actuaire
actuator uitvoerder (in automatisch systeem) actuator -
actueel nu belangrijk actual actuel
adagium spreekwoord, regel adage adage
agenda afspraken­boekje;
lijst van te behandelen zaken

(diary) agenda
agenda
(ordre du jour)
agens;
agent
werkend middel;
handelend persoon
agent agent
- behendig agile agile
ageren actie voeren agitate -
agitatie opwinding agitation agitation
ambigu dubbelzinnig ambiguous ambigu
cache opslagplaats (van co-agere) cache cache
coaguleren samen­klonteren coagulate coaguler
- overtuigend cogent -
- overdenking cogitation cogitation
cogito ergo sum ik denk, dus ik ben (Descartes) - -
essay opstel, verhandeling (probeersel) essay essai
exact nauwkeurig exact exact
examen ondervraging ter beoordeling van kennis examination examen
- dringend exigent -
- schaars exiguous exigu
inactief niet werkend inactive inactif
interactie wisselwerking interaction interaction
mitigeren verzachten (L: mitis - zacht) mitigate mitiger
radioactief kernstraling gevend radioactive radioactif
reactie terugwerking reaction réaction
reagens inwerkend middel reagent -
redacteur wie tekst klaar maakt (editor) rédacteur
redigeren gereedmaken voor druk - rédiger
- terug­koppeling (feedback) rétroaction
transactie handels­overeenkomst transaction transaction
transigeren schipperen, schikken (compromise) transiger


L : gerere - dragen


Home | Woordenweb