Home | Woordenweb

inter -

L : inter - tussen


Nederlands betekenis Engels Frans
- onderneming enterprise entreprise
- onderhouden entertain entretenir
intellect ken- en begrips­vermogen intellect intellect
intelligent vlug van begrip intelligent intelligent
interactie wisselwerking interaction interaction
intercaleren tussenvoegen intercalate intercaler
intercederen tussenbeide komen intercede intercéder
- onderscheppen intercept intercepter
- verwisselbaar inter- changeable inter- changeable
intercom huistelefoon intercom interphone
- omgang intercourse -
- verbieden interdict interdire
interesse belangstelling interest intérêt
- verbinding tussen apparaten interface interface
interferentie samentreffen interference interférence
interferon soort eiwit interferon interféron
interim- tussentijds interim intérimaire
interjectie tussenwerpsel interjection interjection
interlinie regelafstand - interligne
- in elkaar vlechten interlace entrelacer
- gespreks-deelnemer interlocutor interlocuteur
interlokaal van plaats tot plaats - -
intermediair tussen komend;
bemiddelaar
intermediate;
intermediary
intermédiaire
intermezzo tussenspel, interludium intermezzo intermède
- met onderbrekingen intermittent -
internatio­naal tussen verschillende staten international international
Internet netwerk van computers Internet réseau Internet
interpelleren in de rede vallen interpellate interpeller
interpoleren uit bestaande gegevens de
waarden ertussen afleiden
interpolate interpoler
interpreteren vertolken interpret interpréter
interpunctie plaatsing van leestekens (punctuation) (ponctuation)
- ondervragen interrogate interroger
interrumpe­ren onderbreken interrupt interrompre
- snijpunt, kruispunt intersection intersection
interstellaire
ruimte
ruimte tussen de sterren interstellar
space
espace
interstellaire
interstitieel in tussenruimtes interstitial interstitiel
interval tussenruimte, -tijd;
verhouding van frequenties
(toons-'afstand')
interval intervalle
intervenië­ren tussen(beide) komen intervene intervenir
- vraaggesprek interview entrevue


L : interior - meer naar binnen


Home | Woordenweb