Home | Woordenweb

- muni -

L : munire, munitum - ommuren;   munis - dienst


Nederlands betekenis Engels Frans
commuun gemeen­schappelijk common commun
- gemeenschap community communauté
communi­catie verbinding communi­cation communi­cation
ICT Informatie- &
Communicatie-
Technologie
ICT TIC
immuun niet vatbaar immune immun
intercom verbinding in een gebouw intercom (interphone)
- gemeentelijk municipal municipal
munitie schietspul ammunition munitions
remuneratie bezoldiging remuneration rémunération
telecom­municatie verbinding op afstand telecom­munication télécom­munication


Home | Woordenweb