Home | Woordenweb

sub - , suc - , sug - ,
sup - , sur -


L : sub - onder


Nederlands betekenis Engels Frans
- reanimatie resuscitation -
- onder - dessous
- verblijf sojourn séjour
souvenir herinnering souvenir souvenir
subcultuur gewoonten van een groep - -
subductie geleidelijk verdwijnen van oceaanbodem
onder een continent
subduction -
subiet plotseling - subit
subjectief naar eigen opvatting subjective subjectif
- onderwerpen subjugate subjuguer
subjunctief aanvoegende wijs subjunctive subjonctif
sublimeren fase-overgang van vast naar gas
(L: limen - drempel; bovenste balk)
sublime sublimer
subliminaal onder drempel van bewustzijn subliminal subliminal
- duikboot submarine,
submersible
sous-marin,
submersible
- ondergeschikt subordinate subordonné
- abonnement subscription -
- daaropvolgend subsequent -
- zakken subside -
subsidiair aanvullend, vervangend subsidiary subsidiaire
subsidie steun subsidy subside
- blijven bestaan subsist -
substantie stof substance substance
substitueren vervangen substitute substituer
substraat onderlaag substrate substrat
- ondergronds subterranean souterrain
subtiel verfijnd ("fijn­geweven") subtle subtil
- aftrekken subtract soustraire
subtropisch tussen de gematigde zones en de keerkringen subtropic(al) subtropical
- voorstad suburb -
succes goed gevolg success succès
- helpen - secourir
- verdragen suffer souffrir
- voldoende sufficient suffisant
suggestie aanbeveling; ingeving suggestion suggestion
- soepel supple souple
supplement aanvulling supplement supplément
- smeken, zich buigen supplicate supplier
support steun support support
- veronderstellen suppose supposer
supprimeren onderdrukken suppress supprimer
surrogaat vervangings­middel surrogate substitut
susceptibel ontvankelijk susceptible susceptible
suspect verdacht suspicious,
suspect
suspect
- argwaan suspicion suspicion,
soupçon
suspensie ophanging; zwevende deeltjes in vloeistof suspension suspension
- hangbrug suspension
bridge
pont
suspendu
- zuchten suspire soupirer
- ondersteunen sustain soutenir
- voeding sustenance (entretien)


L : super - boven;   G : hypo - onder


Home | Woordenweb