Home | Woordenweb

- log -

G : logos - woord; berekening


Nederlands betekenis Engels Frans
analoog overeenkomstig (redenering, signaal) analogous analogue
antropologie mensbeschou­wing anthropology anthropologie
archeologie oudheidkunde archaeology archéologie
astrologie sterren­wichelarij astrology astrologie
audiologie gehoorkunde audiology audiologie
biologie wetenschap van het leven biology biologie
cardiologie wetenschap van hart en bloedvaten cardiology cardiologie
catalogus opsomming catalogue catalogue
dermatologie medisch specialisme van de huidziekten dermatology dermatologie
dialoog tweegesprek dialogue dialogue
ecologie wetenschap van verband tussen organismen
en omgeving
ecology écologie
entomologie insectenkunde entomology entomologie
epiloog nawoord epilog épilogue
etnologie volkenkunde ethnology ethnologie
etymologie woordaflei­dingskunde (G: etumos - waar) etymology étymologie
fenomeno­logie beschrijving van de verschijnselen phenomenology phénoménologie
fysiologie leer van levensprocessen en functies physiology physiologie
genealogie geslachtkunde genealogy généalogie
geologie aardkunde geology géologie
grafologie handschrift­kunde graphology graphologie
gynaecoloog vrouwenarts gynaecologist gynécologue
hematologie medisch specialisme van het bloed haematology hématologie
homologie overeenstem­ming homology homologie
horloge klokje ("uurzegger") - -
kinesiologie fysiologische bewegingsleer - -
kosmologie studie van bouw en oorsprong van het heelal cosmology cosmologie
lexicologie theorie van woordbetekenis en -afkomst lexicology lexicologie
logaritme te berekenen exponent, b.v.
x in: 100 = 10x
(zie: Formules)
logarithm logarithme
logica denkleer logic logique
- computer-programmatuur (software) logiciel
logopedie spraak­onderricht - logopédie
logo(type) beeldmerk logo logo
meteorologie weerkunde meteorology météorologie
metrologie maatkunde metrology métrologie
mineralogie delfstofkunde mineralogy minéralogie
monoloog alleenspraak monologue monologue
morfologie studie van de vormen morphology morphologie
mythologie (studie van) godenverhalen mythology mythologie
neologisme nieuw gevormd woord
(b.v.: pinnen)
neologism néologisme
ofthalmo­logie oogheelkunde ophthalmology ophthalmologie
ontologie filosofie van het zijn ontology ontologie
oölogie vogeleieren­kunde oölogy -
paleontologie studie van voorhistorische uitgestorven
organismen
palaeontology paléontologie
para-psychologie studie van paranormale begaafdheid para-psychology para-psychologie
pathologie ziektenleer pathology pathologie
petrologie wetenschap van gesteenten petrology pétrologie
podologie voetkunde - podologie
polemologie oorlogskunde polemology polémologie
proloog voorwoord prologue prologue
psychologie zielkunde psychology psychologie
radiologie stralingskunde radiology radiologie
semiologie studie van ziektesym­ptomen semiotics sémiologie
sociologie maatschappij­leer sociology sociologie
technologie wetenschap van techniek technology technologie
theologie godgeleerdheid theology théologie
topologie meetkunde van de punt­verzamelingen topology topologie
urologie medisch specialisme van de urinewegen urology urologie
zoölogie dierkunde zoology zoologie


G : legoo - verzamelen, lezen;   muthos - verhaal;   nomos - wet


Home | Woordenweb