Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Electromagnetism

De tweede fundamentele kracht is de elektromagnetische wisselwerking. Veel krachten die je regelmatig voelt zijn er aan te danken. Bijvoorbeeld: je zakt niet door een vloer, als deze maar voldoende veerkracht kan opbrengen. Deze ontstaat doordat atomen in het materiaal zich verzetten tegen verplaatsing uit hun evenwichtsstand.

bliksem, magneet

Een belangrijke ontdekking was dat elektriciteit (met positieve en negatieve elektrische lading) en magnetisme (met noord- en zuidpool) twee aspecten zijn van een zelfde wisselwerking.

plus en min Tegengesteld geladen voorwerpen (+ en –) trekken elkaar aan, zoals een proton en een elektron, en deeltjes met dezelfde soort lading stoten elkaar af.

Magnetisme is te verklaren met bewegende ladingen.

Het krachtvoerende deeltje van de elektromagnetische wisselwerking is het foton (gamma). Een stroom van fotonen kunnen we makkelijk waarnemen als elektromagnetische straling. Afhankelijk van hun energie is er sprake van: radio-, microgolf-, infrarood-, licht-, ultraviolet-, röntgen- of gammastraling.


Next Back naar tabel wisselwerkingen