Home | Stevin | < Sterctenbouwing > | Hooftstick I

[ 52 ]  

Ie   H O O F T S T I C K,

{ I Caput. }

Inhoudende de * bepalinghen der eyghen na-
men ende woorden die tot desen
handel behooren.

{ Definitiones. }


HO E  wel ons voornemen is de Stercktenbouwing te bescriven, soo en verstaen wy daer niet mede, een ghemeen verhael van alle sterckten der voorleden tijden, maer alleenelick vande ghene die teghenwoordelick de bequaemste gheacht worden, na den eysch vande middelen die de cloucke vianden nu ghebruiicken om die te overwinnen. Maer wantmen voor al behouft kennis der eyghen woorden ende namen van desen handel, om te meughen verstaen t'gene daer deur gheseyt wort, soo sullen wy soodanighe als ons voor de onervaernen duncken verclaringhe te behouven eerst bepalen, door t'behulp der drie ghemeene manieren van formen, als grondtteyckeninghe, verheven teyckening, ende lichamelicke teyckening, die int volghende 2e Hooftstick met acht verscheyden formen afghebeelt sijn: welcker formen eerste vande grontteyckeninghe is; Maer want sommighe deelen daer in cleen ende onsienlick vallen, soo sijn die inde 2e, 3e, 4e, ende 5e formen meerder ghetrocken: De 6e ende 7e sijn van verheven teyckeninghe, de 8e van lichamelicke.

Ie   B E P A L I N G .

BO L W E R C K E N  {Ital. Belouardo.  Franç. Boulevart.}  sijn de uijtstekende hoofden der sterckten, als inde eerste form de ses bolwercken B, C, D, E, F, G, ofte inde 8e form de twee bolwercken A, B. Angaende den oirspronck des naems {Etymologiam.}, die schijnt dese: Ghelijck het reetschap {Instrumentum.} dat de uijren oirdentlick beteyckent, sijn naem heeft van werck ende uijr, als oftmen wilde segghen een werck dat de uijren onderscheyt, alsoo crijcht dit hooft den naem bolwerck, van weghen werck en bolle, twelck soo veel te segghen is, als werck om te wederstaen de bollen of clooten des viants die daer op gheschoten worden, oock om van daer bollen na den viant te schieten. De Italianen dese Duytsche naem navolghende, segghen in ghebroken tael baloardo, ettelicke belouardo, ander balluardo, t'welck eenighe bepalende {Definientes. Als Iacomo Castriotto libr. I cap. 9*).}, meijnen t'selve te commen van bellum, dat crijch beteeckent, ende guarda dat is bewaernis, als oft den sin waer bewaernis teghen den crijch: Maer soo hun den rechten Duytschen oirspronck bekent waer, ick vermoede dat sijt soo niet bepalen en souden, te meer dat de Françoisen het Duytsch noch naerder commende, dat boulevart heeten.


[ *)  G. Maggi & I. Castriotto, Della fortificatione delle citta ... Libri III, Ven. 1564, fol. 18v: "Balluardo, quasi Bellumguardo".]

[ 54 ]  

2e   B E P A L I N G .

WA L L E N  {Ital. Ripari.  Franç. Rempart.}  sijn de eerste dammen tusschen twee bolwercken ligghende, als KH in d'eerste form, CQRI inde 6e form, C inde 8e form. Ende hoe wel men alle eerde dammen of hooghden int ghemeen wallen mach heeten, doch wort dese naem hier wat eyghentlicker ghenomen.

3e   B E P A L I N G .

CA D E N  sijn de buytecanten des grachts, als in d'eerste form, b d c : Inde 6e form b L P: Inde 8e form D.

4e   B E P A L I N G .

GR O O T E  gracht {Grand foßé.}  noemtmen t'gene tusschen bolwercken en wallen ter eender, ende de caden ter ander sijde begrepen is.

5e   B E P A L I N G .

MI D D E L G R A C H T  {Ital. Fossetta oock Conetta.  Franç. Contrefoßé.}  is die ontrent het middel der groote gracht light: Als inde eerste form k h i: Inde 6e form Y: Inde achtste form E.

6e   B E P A L I N G .

LE E G H E  walganck {Ital. Terraglio, Terra pieno, Strada.  Franç. Terreplain, Chemin, Allée. Hoochduyts Lauff.}  is de wech die opden ondersten wal light; hooghe walganck die opden bovensten light. Als inde Ie form tusschen de twee linien o, p, Inde 6e form SK [Sk], beteyckenen den leeghen walganck: Maer q, r, inde eerste form, Qi inde 6e form, ende F inde 8e form bedien den hooghen walganck.

7e   B E P A L I N G .

BO R S T W E E R  {Parapetto.  Gordinen.}  is het ghene daermen achter beschut can staen tot de borst toe, als inde Ie form no, pq, inde 6e form kT ende iR, borstweeren des hooghen ende leeghen wals, welcke door de ghebruijck oock Gordinen ghenoemt worden, om datmen daer achter schuylt als achter een gordine. Dese naem gordine comt van (soot de Duytsche Letterconst {Grammatica.} uijtleght) gort ende in, als oftmen wilde segghen een dinck datmen ingort: welcken Duytschen oirspronck {Etymologiam.} de Italianen inde sterckten oock navolghende, segghen cortina {Ital. Cortina, eenighe Coltrina.}, de Françoisen courtine.

8e   B E P A L I N G .

AF D A K I N G E N  {Hoochduyts Abdachunghen.}  sijn de bouenste schoensche sijden der borstweeren, als Rc ende Td inde 6e form, G ende H inde 8e form; welcke de Hoochduytschen Abdachunghen noemen: Wort alsoo gheseyt, van weghen dat de form geliick is ande ghemeen daken ofte afdakinghen der huysen.

[ 56 ]   3  

9e   B E P A L I N G .

BE S C H O E Y I N G  of beschoeysel {Ital. Scarpa.  Franç. Talud, oock escarpe.  Hooch. Boschung, Futterung.}  is de schoensche sijde die voor de wallen en caden teghen het invallen ghemaect wort: Als inde 6e form cS, IV, Lb. De Hoochduytschen noemen die boschungen, ende Futterunghen, dat sijn voeringhen: Ettelicke Francoisen Talud, De Italianen Scarpa, twelck schoe beteeckent: Wy heetent beschoeyinghe volghende tgene by ons inde ghebruijck is, want de eerden caden diemen teghen het afspoelen met plancken of mueren becleet, wy segghen datse beschoeyt sijn.
Maer nadien ick hier vermaent hebbe der Italianen Scarpa, ende dat in dese teghenwoordighe crijch hier te lande dickwils ghesproken wort van conterscherpen, welcke naem veel Neerlanders niet verstaende, noch gheen ghelijcknis van scherpheyt siende, ende niet ghenouchsaem wetende wat haer eyghentlicke ghedaente is, soo sullen wy daer af met eene wat segghen. De binnesijde des grachts, als gordinen tusschen twee bolwercken, oock de gordinen der bolwercken self, hebben altemael teghen het invallen haer beschoeyinghen, ofte op sijn Italiaensche haer scarpa, der ghelijcke scarpa heeft oock de cade opde buytesijde des grachts: Nu om de selue te onderscheyden vande scarpa der binnesijde, soo heeten sy die contrascarpa {Contrascarpa  eenighe seggen Fora scarpa.}, soo veel te seggen als teghenschoe, of teghenoverbeschoeysel, dat is beschoeysel staende teghen over het beschoeysel der binnesijde. Daerom als de viant de cade ghecreghen heeft, ende hem daer beschanst, datmen dan seght, de viant heeft de contrascarpa, (dat is het cabeschoeysel) ghewonnen, dat moet beeldwijs heel deurt deel verstaen worden {Figuratè totum ex parte.}, want om eyghentlick te spreken, soudemen moeten segghen dat hy den (alst immers Italiaens moest wesen) corridor, of strada coperta verovert hadde: Ten waer dat hy in drooghe grachten onder d'eerde graefde, tot dat hy deur het cabeschoeysel uijtcommende, hem daer beschanste, ghelijckt wel ghebeurt; in sulcken ghevalle soudemen eyghentlick meughen segghen dat hy meester der contrascarpa waer.
  Dit is vande Neerlanders conterscherpen gheseyt, hadden sy teghen sulcke verdorven uijtheemsche woorden, soo conterscherpen verstant van haer eyghen goede tael, als plompe lust om vremde quade te ghebruycken, sy en souden gheen onderwijsinghe behouven.

1 0e   B E P A L I N G .

BE D E C T E  wech {Ital. Strada coperta, Strada da sortire, Corridor.  Franç. Chemin couvert.  Hoochd. Grabenslauff.}  is die opde ca light, daermen achter een borstweer in bedect can gaen, als inde Ie form bdef, inde 6e LP, inde 8e D.

1 1e   B E P A L I N G .

ST R I I C K E N  {Ital. Nettare, Scoppare, Strisciare, Fiancheggiare, Scortinare.  Franç. Nettoyer, Flancquer, Raser.  Hoochd. Streychen.}  is wanneermen een cloot schiet heel by ende langs een muer, wal, wech, of dierghelijcke, overal evewijt daer af vlieghende,

[ 58 ]  

als by voorbeelt wanneer een cloot comt uijt den strijckhouck lPH (welcke strijckhouck hier onder inde 12e bepaling verclaert sal worden) langs de groote gordine, bolwerckx gordine, middelgracht, bedectewech, bedectewechs borstweer, of langs de ghemeene landtgront alsoo de strepen inde selve form dat anwijsen, men seght dat sodanighen cloot de voornomde plaetsen strijckt, oock datter een strijckschote is. Maer clooten die teghen de mueren, wallen, of weghen ancommen, dat die qualick of niet en strijcken. De Italianen segghen nettare, scoppare, strisciare, fiancheggiare, scortinare; de Françoisen nettoyer, raser, flancquer, dat vaghen, scheeren, ende sijdelingschieten beteyckent: De Hoochduytschen ghebruijcken het woort streychen, t'welck wy (hoe wel vaghen en scheeren oock niet onbequaem en sijn) om de ghemeenschap dier tael met de onse, navolghen, ende daer voor strijcken segghen, te meer dattet bequaem ende verstaenlick is, sijn grondt {Subiectum.} wel beteyckenende, want een cloot die langs eenighen muer vlieght, wy segghen ghemeenelick datser langs henen strijckt: Voort ghelijck een strijckstock af strijct het cooren, ofte saet dat buijten de mate steeckt, alsoo strijckt sulck een vlieghende cloot af, het ghene datse op wallen weghen of mueren ontmoet.
  Hier machmen noch dit by segghen, nademael ons woort strijcken vande Italianen ghevolght woort, dieder strisciare af maken, soo en can den oirspronck self {Etymologia.} van strisciare voor ons Duytschen niet oneyghen wesen.

1 2e   B E P A L I N G .

STrijckhoucken  {Ital. Fianchi.  Franç. Flancs.  Hoochd. Wynckel der Streychen.}  sijn uijt welcke de sterckte rontom tot verscheyden plaetsen gestreken wort, als inde Ie form de houcken lPH, ende QK; De Hoochduytschen noemense Wynckel der streychen, de Italianen Fianco, dat sijde bediet, de Françoisen Flanc: T'welck ettelicke Neerduytschen navolghende, heetense flanckeringhe, maer t'schijnt oneyghentlick genouch gheseyt te wesen, want ghelijck schietinghe gheen cortau en is, alsoo flanckeringhe (dat strijcken wil beteeckenen) gheen flanc; Maer ghelijck schieting is een werck der cortau, alsoo flanckeringhe een werck des flancx. Ende als flanckeringhe oock flanck bediet, siet doch eens wat bescheyt datter is inde reden van een die seght; Dese flanckeringhe maect opde conterscherpe goede flanckeringhe; wat meynt hy datse opde conterscherpe een groot swaer ghesticht maect datter niet en is? Het schynt wel neen. Om dan te schuwen alle misverstant; dat dicwils uijt onverstaen woorden inde sake volght, soo heeft ons best ghedocht, oock inde veranderinghe van dese naem, de reden meer plaets te gheven dan quade ghewoonte.

1 3e   B E P A L I N G .

SC H V T S E L  {Ital. Orecchione, Musone, Coglione.  Franç. Oreillon.  Hoochd. Flugel, Decke. Schutte.}  is t'gene daer de strijckhouck mede beschut ende bewaert wort, als inde eerste form PlmM: Inde 8e form I, K, L, M.

[ 60 ]  

1 4e   B E P A L I N G .

BO V E P L A E T S ,  middelplaets, ende onderplaets {Superieure, Moienne, & inferieure place.  Ofte Premiere Seconde & Troisiesme place,  oock Casemattes.}  sijn drie verscheyden ruymten inden strijckhouck, deen boven dander, daer het gheschot staet ende sijn deysing in heeft, als inde 3e form den vloer daer de letteren N O P Q R op staen, beteycken de boveplaets, ende t'parck daer C E X in sijn de middelplaets, ende daer B H G in commen de onderplaets.

1 5e   B E P A L I N G .

BO S G A T E N  {Ital. Cannoniere, Balestriere, Bombardiere, Feritoie.  Hochd. Scharten.}  sijn de openheden die inde borstweeren der drie plaetsen ende elders ghemaect worden, om t'geschot in te legghen, ende daer deur te schieten: Als inde 3e form de bosgaten der boveplaets N, O, P, Q, R, der middelplaets C, E, ende vande onderplaets by I K.

1 6e   B E P A L I N G .

TA N T  {Merlone, Dado.  Hochd. Pfeiler.}  is het deel des borstweers dat tusschen twee bosgaten blijft staende; als inde 2e ende 3e form al de deelen der borstweeren tusschen de bovescreven bosgaten.

1 7e   B E P A L I N G .

CA T T E N  {Cavaglieri.}  sijn seker hooghden der sterckten, als inde eerste form de catten opde bolwercken ligghende B, C, D, E, F, G: Inde 7e form A; Inde 8e form A B, om daer mede het velt te ontdecken, ende den viant van te verder verhindering te moghen doen. De Italianem {Girolamo Maggi*).} heetense cavaillieri, t'welck ridders of ruijters te peerde beteeckent, segghende des naems oirspronck {Etymologiam.} te commen van weghen de hooghde der ruijters, want ghelijckse boven t'voetvolck uijtsteken, alsoo haer cavailleri boven wallen en bolwercken. Ende om alsoo eenighen oirspronck te segghen van dese naem catte, die by ons Neerduytschen inde ghebruyck gherocht is, soo en sien ick nu gheen narder dan dese: Ghelijck een catte sit en pronct ende en loert na de muys, ende eenighe int ghesicht ghecreghen hebbende, haer beste doet om die te vernielen, alsoo oock desen berch, welcke bycans liggende ghelijck een catte sit, ende eenighe vianden hemlieden daer voor ontdeckende, sy doet haer beste om die t'onder te brenghen: Doch en wil ick hier mede een beter niet versmaden, maer ghebruijcke de vrijheyt, die voor yghelick int anspil van der namen oirspronck {Allusione etymologiæ nominum.} ghemeen is.


[ *)  G. Maggi & I. Castriotto, Della fortificatione delle citta ... Libri III, Ven. 1564, fol. 21v: "Cavallieri ... perche stanno quasi à cavallo & alti".]


1 8e   B E P A L I N G .

PL A T T E  formen {Piatta forma.}  sijn catten of bolwercken vooren heel plat wesende: Als wanneer opde gordine, of daer achter. geleyt wort een hooghde die vooren plat is sonder punt, ghelijck de bolwercken hebben, die hooghde of catte wort dan platte form ghenoemt.

[ 62 ]  

S'ghelijcx wanneer buijten de groote gordine gheleydt wort een uijtstekende hooft vooren heel plat sijnde (twelck meest te pas comt voor gordinen met inwendige houcken, om die platte sijde strijckelick te crijghen, als t'sijnder plaets breeder sal verclaert worden {In des  7e Hooftsticx  2e verschil.}) sulck hooft ofte bolwerck heet oock Platte form: Inder voughen dat Platte form ghenouchsaem gheslacht is {Genus.}, diens twee afcomsten {Species.} sijn Plattecat ende Platbolwerck.

1 9e   B E P A L I N G .

TE G H E N G R A F  {Contramine.  Hooch. Holgang.}  is de overwelfde ganck, welcke ligt onder inde leeghe wal, rondtom de sterckte: Als inde 6e form fgh: Ende wort teghengraf gheheeten, om datmen daer mede teghenstaet of verhindert het ondergraven der vianden.

2 0e   B E P A L I N G .

HE Y M E L I C K E  uijtganghen {Ital. Sortite.  Fran. Sorties of Fausses portes.  Hochd. Ausval.}  sijn die, daermen heymelick door uijt de sterckte gaet, welcker uijtcomst nu ter tijt meest ghestelt wort inde binnesijde des schutsels, als inde 5e form den heymelicken uijtganck DEFG, waer af de deure der uijtcomst verstaen wort te ligghen buijten den tant vande onderplaets, als inde 3e form tusschen K ende L: Ende worden heymelicke gheheeten, tot onderscheyt der openbare uijtganghen deur de poorten over de brugghen.

2 1e   B E P A L I N G .

DE  huyskens, ghehuchten, ende int ghemeen gheseyt weerplaetsen, welckemen hier en daer tot meerder bewaernes ant volmaect lichaem der sterckte bouwet, die noemen wy Moortcuijlen {Casemattes.}. De Françoisen ende Italianen heetense casemattes, twelck schijnt een Spaensche naem vergaert van case ende matta, al oft sy wilden segghen, casa por donde se matta, dat is huys daermen deur vermoort, t'welck door een ghebruyckelicke Duytsche naem moortcuijl gheseyt mach worden. Eenighe hebben voormael de middelplaets ende onderplaets der strijckhoucken {Flancs.} oock casemattes ghenoemt, maer de gewoonte heeft byde laetste scrijvers inghebrocht, dat syse nu eyghentlicker heeten moienne & inferieure place, ofte seconde & troisiesme place, misschien om datmense nu niet, ghelijckmen eertijts pleecht, als huysen besloten ende overwelft en maeckt, soo t'sijnder plaets breeder gheseyt sal worden.

M E R C T .

WY  souden de woorden ende namen hier vooren bepaelt {Definita.}, op noch veelderley wijse, ende met seer goede verstaenlicke beteyckeninghe connen uijtspreken, in plat Duytsch, sonder daer toe uijtheemsche verdorven tael te behouven,

[ 64 ]  

ende die verscheydenheden, int volghende als ouervloet der woorden {Copia verborum.} ghebruijcken, om daer mede somwijlen te veel selfwoordicheyt te schuwen {Tautologiam.}, als by voorbeelt, beneven Gracht, Bedectewech, Strijcken, Strijckschote, Strijckhouck, Schutsel, noch te segghen Veste, Sloot, Grachtschans, Loopschans, Vaghen, Scheeren, Vaeghschote, Scheerschote, Sydschote, Vaeghouck, Scheerhouck, Sydhouck, Decksel, Oir, Vleugel, en dierghelijcke: dan wy hebben voor ons ghenomen, meerder claerheyts halven, eenvoudelick byde bepaelde te blyven.
  Beneven de voorscreven uijtlegginghen, soo sijn tot meerder claerheyt, by elcke der acht volghende formen, de beteyckening haerder deelen int corte schriftelick ghestelt.Home | Simon Stevin | Sterctenbouwing | Hooftstick I (top) | Vervolg