Home | Stevin | Varia | Woordenlijst

Stevins Huysbou

In 1624 bezocht Isaac Beeckman de weduwe van Simon Stevin. Hij kreeg inzage in diens manuscripten en maakte een lijst, die laat zien dat ze niet goed geordend waren. Van de Huysbou maakte hij uittreksels, en hij stelde een inhoudsopgave vast. Hendrik Stevin publiceerde in zijn Materiae politicae (1649) de stukken, in een andere volgorde. 1
Meer over de Huysbou is te vinden in Dijksterhuis (1943), en in werk van C. van den Heuvel. 2

Hier volgt Beeckmans inhoudsopgave, met tussen haakjes de paginanummers in Materiae politicae.


Huysbou

 1. Van de lycksydicheyt des gebous
  1. Van de bepalinge ende beschryvinge der lycksydicheyt (11 - 16)
  2. Van de lycksydige ordeningh der Romeynsche burgerlicke huysen en gemeene gestichts (41 - 47)
  3. Van de lycksydige ordeningh der Grieksche burgerlicke huysen (48 - 50)
 2. Van de onderaertsche wercken
  1. Van de grondtvastingh
  2. Van de bornputten, pompen, santboringh (83 - 85, 127/8)
  3. Van de regenbacken (85 - 91)
  4. Van de heymelicken (91 - 95)
  5. Van de kelders (96 - 98)
 3. Van de gevels
  1. Van de freyten der gevels
  2. Van de deuren en veynster, die in de gevels commen (119 - 126)
  3. Van de waterlysten
  4. Vant cieraet der gevels (103 - 117)
 4. Van de steyghers
  1. Van de bequaemheden ende onbequaemheden, dieder in stoff van steygers dient bedocht te worden
  2. Van de bequaem en onbequaemheden der wentelsteygers
  3. Van de steecksteygers
  4. Inhoudende voorbeelden van gemeyngde steygers na bedwongen plaets
  5. Van eenighe telkonstighe rekeningen, die in stof van oirdening der steygers konnen te pas comen
 5. Van de solders en overwelfsels
  1. Van de steene overwelfsels
  2. Van houte solders
  3. Van gepleysterde solders (118/9)
  4. Van de daken (98 - 103)
 6. Van de oirdeningh der deelen eens huys als der camers lichtplaetsen, gaelderyen, hoven, blocken ende ten laesten der deelen, welcke een camer heeft
  1. Van de vervoeginge der lichtplaetsen eens huys (56/7)
  2. Van de vervoeginge der lichtplaetsen eens blocks burgerlicke huysen (24 - 30)
  3. Van de verkiesinge der camers of percken, elck tot haer gebruyck met insicht door welcke dat men bequamelick gaen mach of behoort te gaen om tot andere te comen, en welcke niet (65 - 72)
  4. Van de vervoegingh der camers of percken, die samen het huys maken (60 - 64)
  5. Van de vervoeghing der hoven
  6. Van de vervoegingh der gaelderyen
  7. Van de vervoegingh der stucken, die in camers of percken vereyscht zijn, als steygers, portalen, schoorsteenen, schryfkasten, heymelicken, fonteynen, brandinghplaetsen, regenpypen, leuven (72 - 83, 107 - 115)
 7. Van de oirdeninghe der steden
  1. Van de middelen daer men groote en machtige steden door maken can (7/8)
  2. Van de verkiesingh der plaetsen, daer men de steden wilt leggen (9 - 11)
  3. Van de form der steden (17 - 24, 30 - 32)
  4. Van de sluysen 3
  5. Van de havens
  6. Van de hoofden
  7. Hoe men omt verdrincken der steden en dorpen te voorkomen, bedyckte landen doet hooger wassen, die daerdoor oock vruchtbaerder synNoten

 1. C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634 vol. II (Den Haag 1942), III - IX.   «

 2. Charles van den Heuvel - publicaties, o. m.:
    ,,   , 'De Huysbou en de Crychconst van Simon Stevin. Nieuwe theorieën van de Hollandse stad en van haar verdediging', in De Zeventiende Eeuw, 1994 (1), pp. 79 - 92.
    ,,   , 'De Huysbou, De Crychconst en de Wysentijt. Stevins teksten over architectuur, stede- en vestingbouw in het licht van zijn wetenschappelijk oeuvre', in Spiegelingh en daet (Tent. cat. Brugge 1996), pp. 45 - 70.
    ,,   , 'Wisconstighe Ghedachtenisen', Maurits over de kunsten en wetenschappen in het werk van Simon Stevin, in Maurits. Prins van Oranje (Cat. Rijksmuseum Amsterdam 2000), pp. 106 - 121.
    ,,   , 'De Huysbou' A reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin (KNAW 2005, pdf bij DWC).   «

 3. Voor VII, 4 - 7 zie ook Waterschuring.   «

 4. Sebastiano Serlio, Architectura, 7 boeken (1537 - 1575).   «Simon Stevin | Varia | Huysbou (top)