Chr. Huygens | Oeuvres I >

[ 215 ]

No 148.

Christiaan Huygens à D. de Vogelaer 1).

1 janvier 1653

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

D. de Vogelaer.

1 Jan. 1653.

        Mijn Heer ende beminde Neef.

    Hebbende door mijn Heer Edelheer Pensionaris van Antwerpen eenige onderrechtinge gekregen aengaende de verkijckers die in Duytsland gemaeckt werden, hebbe ick niet willen naerlaeten UE t'ghene ick van hem verstaen heb mede bekent te maecken. de naem vande meester te Ausburg is Joannes Wiselius 2), bij den welcken men van allerleij soorte en grootte van verkijckers kan bekomen, die alle seer excellent sijn. Die van vier glasen sijn bysonder om in verre distantien op der aerden te gebruijcken, van twee glasen dienen beter om inde sterren te sien. daer sijnder mede daer men met beyde d'ooghen gelijck door siet, het welck vermaeckelijck is en voor 't gesight seer gemackelijck, naer het seggen van welgemelten Heer Pensionaris.   Hij heeft mij belooft sijn verkycker te sullen van Antwerpen hier ontbieden, dewelcke van den voornoemden meester gekregen heeft, sijnde van vier glasen. Indien die lieden de rechte proportien hadden die ick aen Meester Paulus 3) gegeven heb, ofte desen haerlieder wetenschap int curieus slijpen, ick meijn dat er noch al meer uytgerecht soude konnen werden.   door desen ingesloten sende ick yets 4) aen Mijnheer de Bie onse kunst aengaende het welck ick hem lestmael belooft hadde, waer tegens hij mij weder seeckere demonstratie schuldigh is. Indien Mijn Heeren van Amsterdam soo een man Professor maeckten, en lieten hem lessen doen in onse Tael, gelijck oock te leyden geschiet, het soude aen geen studenten noch toehoorders gebreecken. Ick hoope dat het daer noch toe komen sal; en om UE niet langer op te houden, versoeck alleen mijne ootmoedighe gebiedenisse te willen doen aen alle de vrienden die ick voor haer beleeft onthael naest UE ten hooghsten geobligeert ben; sonder te vergeten de Heer Revius 5). Ick wensche UE ende haer allen een geluksaligh nieuwe Jaer en blijve

        Monsieur mon Cousin

UE ootmoedighe Dienaer ende Neeve.
C. Huygens.        


1)   Daniel de Vogelaer [... 1599 - 1669 ...], cousin de Constantyn Huygens.
2)   Johann Wiesel [p. 308].
3)   Paulus van Aernhem était tourneur et fabriquait des verres de lunettes.
4)   La lettre précédente.
5)   Jacques de Rives (Jacobus Revius) [... 1586 - 1658 ...] voyagea beaucoup, puis devint pasteur à Deventer (1614); en 1641 il s'établit à Leiden comme Régent du collège des Etats et reçut le grade de Theologiae Doctor. Il était antagoniste acharné de des Cartes, et nous laissa plusieurs ouvrages d'exégèse.

Home | Christiaan Huygens | I | Vogelaer (top)