Home | Stevin | Bewysconst | Tafel

[ 167 ]

sierstrook

T A F E L   O F T E

A E N W Y S   D E R   V O O R N A-

M E L I C K S T E   D I N G H E N

D E S E R   B E W Y S C O N S T

N A E R   D E   O I R D E N
vanden A, B, C.

A.
AF wesen. fol. 27
Al watmen Dialectikelick doet, is Bewijsen, sy wort dan te recht ghedefiniert de Conste der Bewijsinghe. 127
Anclevende. 19
Anclevende der Propositien 34
Authoriteyt. 11

B.
Bedriechsprueck. 12
Bedriechsprueck moet inde Dialectike ghedefiniert sijn. 113
Bedroch der Ghelijcknoeminghe eens woorts. 12
Bedroch der Ghelijcknoeminge eender reden. 13
Bedroch der t'samenvoughinghe. 13
Bedroch der Scheydinghe. 13
Bedroch des Byclancx. 14
Bedroch der Ghelijckluydinge des spruecx. 14
Bedroch des Ghevals. 15
Bedroch des Spruecx niet simpelick. 15
Bedroch uyt het voorgaende. 15
Bedroch van t'Verhael des beghinsels. 16

[ 168 ]

Bedroch des Vervolchs. 16
Bedroch van geen Oirsaeck als Oirsaecke. 16
Bedroch Veler vraghen. 16
Beschrijvinghe is oock Definieringhe. 121
Besluyt. 34
Bestaende. 26
Bestaende beteeckent bequamelick Relata. 132
Besonder Betuyghinghe. 38
Besonder Ontkenninghe. 38
Beweghende Bewijsreden. 49
Bewijsreden. 32
Bewijsreden met Voorwaerde. 48
Bewijsreden van Dobbel besluyt. 50
Blijvende materie. 5

C.
Contrarie Redenen. 27
Contrarie Saecken. 27
Cromme Bewijsredenen der eerster Soorten worden by den Latijnen onbequamelick ghestelt onder de Rechte. 125
Cromme Bewijsredenen verkeeren in rechte. 88

D.
Daet. 9
Deel. 23
Deelinghe. 32
Definieren. 52
Definitie. 30
Definitie ende Werckinghe te wesen de twee natuerlicke bequame heelende deelen der Dialectiken ende aller Consten. 105
Definitien van andere Consten in dese noodich, ende daer by ghestelt en is gheen vermenghinghe der Verscheengheslachtighe. 115
Derde Soorte. 36
Derde Termijn. 35
Dialectike. 3

[ 169 ]

E.
Eerste Propositie. 34
Eerste Soorte. 36
Eerste Termijn. 35
Eyghen Anclevende. 21
Even ende Ghelijcke sijn van verscheydener beteeckeninghe. 10

F.
Forme. 6

G.
Generale Betuyghinge. 38
Generale Ontkenninghe. 38
Ghedaente. 11
Ghedaente moet inde Dialectike Ghedefiniert sijn. 113
Gheheel. 23
Ghelijcke. 29
Ghelijck ende Even sijn van verscheydener beteeckeninghe. 10
Ghelijcksprueck. 17
Ghelijcksprueck beteeckent hier Metaphora, Allegoria, ende Metonymia. 131
Ghelooflicker. 24
Ghemeen Anclevende. 21
Gheslachte. 22
Grondt. 19
Grondt der Propositien. 34
Grondt beteeckent bequamelick Subiectum. 133

H.
Heelende Deelen. 23
Helpende Oirsaeck. 7

I.
Inventio Medij, anders beschreven dan by den Latijnen. 127

M.
Maeckende Oirsaeck. 7
Malcandertreffing. 25
Manieren der Bewijsredenen. 39
Materie. 4
Menichvuldicheyt. 9
Menichvuldicheyt is

[ 170 ]

een bequaem woort tot sijn beteeckeninghe. 129
Menichvuldicheyt moet inde Dialectike gedefiniert sijn. 113
Mensche en is niet de leechste Specie. 109
Middeltermijn. 35
Modificatæ enuntiationes en sijn hier niet ghedefiniert. 131

N.
Nootsaeckelicke Oirsaeck. 7

O.
Oirsaeck by Ghevalle. 8
Oirsaeck waerom de Dialectike niet soo wel in anderen talen ghecommen is als vele diepsinnigher Consten. 112
Oirspronck des naems Gheslachte. 110
Onderscheydt tusschen Gheslachte ende Geheel, tusschen Specie ende Deel. 24
Onghelooflicker. 24
Onghelooflicker ende Ghelooflicker, sijn bequamer namen dan Meerder ende Minder. 117
Onghelooflicke sprueck. 18
Onghelooflicke sprueck beteeckent hier t'samen Hyperbole ende Synecdoche. 131
Onscheydelick. 22
t'Onscheydelick is Specie, te weten de leechste. 109
Onvolmaecte Bewijsreden. 50
Overvloedighe Bewijsreden. 47

P.
Prædicamenta, als dese ses, Doen, Lijden, Waer, Wanneer, Geleghentheydt, Hebben: En sijn hier niet ghedefiniert. 130

[ 171 ]

Principale Deelen. 23
Proportie. 33
Propositie. 33

Q.
Questie haer selven te beprouven is ongheschict. 118

R.
Rechte Bewijsredenen. 44
Rechte Bewijsredenen maecken. 61
S.
Scheydelick Anclevende. 21
Scheydinghe. 32
Specie beteeckent Hupsch, Schoon, waerom. 109
Spotsprueck. 19
Subalternæ en sijn hier niet ghedefiniert. 131
Subcontrariæ en sijn hier niet ghedefiniert. 131
Syllogismus accolade Demonstrativus.
Dialecticus.
Contentiosus.
Fallax.
127

T.
Teghenspreeckende. 28
T'gheheel. 23
Tweede Propositie. 34
Tweede Soorte. 36
Tweede ofte Middeltermijn. 35

V.
Van Meerder tot Minder is in allen argumenten soo wel Betuyghende als Ontkennende, goet vervolch. 119
Veranderende Materie. 5
Verkeerdesprueck. 17
Verkeeren de Cromme Bewijsredenen in Rechte. 88

[ 172 ]

Verkeeren door het Onmueghelicke. 86
Verkeeringhe der Propositien eender Bewijsreden. 89
Verkeerdesprueck moet inde Dialectike ghedefiniert sijn. 113
Verscheyden. 29
Verspreyden. 55
Vierde Soorte. 36
Vierde Soorte en ontmoet haer niet altijt ten bequaemsten naer de ghelijckformicheyt der eerster Soorten. 131

W.
Werck. 9
Willende Oirsaeck. 7
Uytlegghinghe eens naems ofte woorts is oock Definieri[n]ghe. 122


E Y N D E   D E S   T A F E L S .
Home | Simon Stevin | Bewysconst | Tafel (top)