Stevin | Bewysconst | Tafel

[ 167 ]

sierstrook


T A F E L   O F T E

A E N W Y S   D E R   V O O R N A-

M E L I C K S T E   D I N G H E N

D E S E R   B E W Y S C O N S T

N A E R   D E   O I R D E N
vanden A, B, C.


A.
AF wesen.
Al watmen Dia-
fol. 27 Bedroch der Ghelijck-
    noeminge eender re-
    lectikelick doet, is Be-     den. 13
    wijsen, sy wort dan te Bedroch der t'samen-
    recht ghedefiniert de     voughinghe. 13
    Conste der Bewijsin- Bedroch der Scheydin-
    ghe. 127     ghe. 13
Anclevende. 19 Bedroch des Byclancx.
Anclevende der Propo- 14
    sitien 34 Bedroch der Ghelijck-
Authoriteyt. 11     luydinge des spruecx.

B.

Bedroch des Ghevals.
14
 
Bedriechsprueck. 12 15
Bedriechsprueck moet Bedroch des Spruecx
    inde Dialectike ghe-     niet simpelick. 15
    definiert sijn. 113 Bedroch uyt het voor-
Bedroch der Ghelijck-     gaende. 15
    noeminghe eens Bedroch van t'Verhael
    woorts. 12     des beghinsels. 16


[ 168 ]

Bedroch des Vervolchs.     worden by den La-
16     tijnen onbequame-
Bedroch van geen Oir-     lick ghestelt onder
    saeck als Oirsaecke.     de Rechte. 125
16 Cromme Bewijsrede-
Bedroch Veler vraghen.     nen verkeeren in
16     rechte. 88
Beschrijvinghe is oock
    Definieringhe. 121 D.
Besluyt. 34 Daet. 9
Bestaende. 26 Deel. 23
Bestaende beteeckent be- Deelinghe. 32
    quamelick Relata. 132 Definieren. 52
Besonder Betuyghin- Definitie. 30
    ghe. 38 Definitie ende Werc-
Besonder Ontkennin-     kinghe te wesen de
    ghe. 38     twee natuerlicke be-
Beweghende Bewijsre-     quame heelende dee-
    den. 49     len der Dialectiken
Bewijsreden. 32     ende aller Consten.
Bewijsreden met Voor- 105
    waerde. 48 Definitien van andere
Bewijsreden van Dob-     Consten in dese noo-
    bel besluyt. 50     dich, ende daer by
Blijvende materie. 5     ghestelt en is gheen
    vermenghinghe der
C.     Verscheengheslacht-
Contrarie Redenen. 27     ighe. 115
Contrarie Saecken. 27 Derde Soorte. 36
Cromme Bewijsredenen Derde Termijn. 35
    der eerster Soorten Dialectike. 3


[ 169 ]

E.     kent hier Metapho-
Eerste Propositie. 34     ra, Allegoria, ende
Eerste Soorte. 36     Metonymia. 131
Eerste Termijn. 35 Ghelooflicker. 24
Eyghen Anclevende. Ghemeen Anclevende.
21 21
Even ende Ghelijcke Gheslachte. 22
    sijn van verscheyde- Grondt. 19
    ner beteeckeninghe. Grondt der Proposi-
10     tien. 34
Grondt beteeckent be-
F.     quamelick Subiectum.  133
Forme. 6
H.
G. Heelende Deelen. 23
Generale Betuyghinge. Helpende Oirsaeck. 7
38
Generale Ontkennin- I.
    ghe. 38 Inventio Medij, anders
Ghedaente. 11     beschreven dan by
Ghedaente moet inde     den Latijnen. 127
    Dialectike Ghedefi-
    niert sijn. 113 M.
Gheheel. 23 Maeckende Oirsaeck.
Ghelijcke. 29 7
Ghelijck ende Even Malcandertreffing. 25
    sijn van verscheyde- Manieren der Bewijsre-
    ner beteeckeninghe.     denen. 39
10 Materie. 4
Ghelijcksprueck. 17 Menichvuldicheyt. 9
Ghelijcksprueck beteec- Menichvuldicheyt is


[ 170 ]

    een bequaem woort     Gheslachte ende Ge-
    tot sijn beteeckenin-     heel, tusschen Specie
    ghe. 129     ende Deel. 24
Menichvuldicheyt moet Onghelooflicker. 24
    inde Dialectike ge- Onghelooflicker ende
    definiert sijn. 113     Ghelooflicker, sijn
Mensche en is niet de     bequamer namen dan
    leechste Specie. 109     Meerder ende Min-
Middeltermijn. 35     der. 117
Modificatæ enuntiationes Onghelooflicke sprueck.
    en sijn hier niet ghe- 18
    definiert. 131 Onghelooflicke sprueck
    beteeckent hier t'sa-
N.     men Hyperbole ende
Nootsaeckelicke Oir-     Synecdoche. 131
    saeck. 7 Onscheydelick. 22
t'Onscheydelick is Spe-
O.     cie, te weten de leech-
Oirsaeck by Ghevalle.     ste. 109
8 Onvolmaecte Bewijs-
Oirsaeck waerom de     reden. 50
    Dialectike niet soo Overvloedighe Bewijs-
    wel in anderen talen     reden. 47
    ghecommen is als
    vele diepsinnigher P.
    Consten. 112 Prædicamenta, als dese
Oirspronck des naems     ses, Doen, Lijden,
    Gheslachte. 110     Waer, Wanneer, Ge-
Onderscheydt tusschen     leghentheydt, Heb-
    ben: En sijn hier niet
    ghedefiniert. 130


[ 171 ]

Principale Deelen. 23 Syllogismus accolade Demon-
strativus.
Dialecti-
cus.
Contentio-
sus.
Fallax.
127
Proportie. 33
Propositie. 33
 
Q.
Questie haer selven te
    beprouven is onghe-
    schict. 118
  T.
R. Teghenspreeckende. 28
Rechte Bewijsredenen. T'gheheel. 23
44 Tweede Propositie. 34
Rechte Bewijsredenen Tweede Soorte. 36
    maecken. 61 Tweede ofte Middel-
    termijn. 35
S.  
Scheydelick Ancleven- V.
    de. 21 Van Meerder tot Min-
Scheydinghe. 32     der is in allen argu-
Specie beteeckent     menten soo wel Be-
    Hupsch, Schoon,     tuyghende als Ont-
    waerom. 109     kennende, goet ver-
Spotsprueck. 19     volch. 119
Subalternæ en sijn hier Veranderende Materie.
    niet ghedefiniert. 131 5
Subcontrariæ en sijn hier Verkeerdesprueck. 17
    niet ghedefiniert. 131 Verkeeren de Cromme
    Bewijsredenen in
    Rechte. 88


[ 172 ]

Verkeeren door het On-     moet haer niet altijt
    mueghelicke. 86     ten bequaemsten naer
Verkeeringhe der Pro-     de ghelijckformic-
    positien eender Be-     heyt der eerster Soor-
    wijsreden. 89     ten. 131
Verkeerdesprueck moet
    inde Dialectike ghe- W.
    definiert sijn. 113 Werck. 9
Verscheyden. 29 Willende Oirsaeck. 7
Verspreyden. 55 Uytlegghinghe eens
Vierde Soorte. 36     naems ofte woorts
Vierde Soorte en ont-     is oock Definierighe.
122


E Y N D E   D E S   T A F E L S .
Simon Stevin | Bewysconst | Tafel (top)