Huygens,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1-22, Varia
uit

Œuvres XV

Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens, T. XV   (dbnl)

Sterrenkundige waarnemingen13 vormen van Saturnus

•   Vormen van Saturnus, 1659
In het Nederlands

366 Saturnus 1662
si homines st[atuere]   [als er mensen op geplaatst zijn]
dat hij opacus is.   [dat hij schaduw geeft]
uyt jupiters satellites eclipsen.
van sijn grootte. verheyt.
hoe de comes de phases als onse maen heeft, doch is kleinder na proportie.
hoe sijn ring vertoont.
sijn jaeren. aequinoctia.
sijn dagen.
sijn maens verheijt.
hoe de andere planeten.
 
558 Graadboog 1662
graadboog     In de gemeene graadboghen daer men van vooren de hooghte mede neemt is ongemackelyck dat men 't kruijs niet kan bereijcken als se wat groot sijn, en daerom den boogh van 't oogh moet nemen om het kruijs voorwaerts of achterwaerts te schuijven het welck oorsaeck is dat men niet exact eenighe hoogte kan nemen. ...
[ HUG 4, 36v.]  N.a.v. Joost van Breen, Stiermans gemack, 1662 [fig.].

[ Zie ook Nic. de Hilster, '1660 Spiegelboog (reconstruction)'.]
Home | Huygens | uit Oeuvres XV | Sommaire , Inhoud