Home | Woordenweb

de - , des - , di - , dis -

L : dis- - af-, ont-


Nederlands betekenis Engels Frans
- graad degree degré
desastreus rampzalig disastrous désastreux
desideratum het gewenste desideratum desideratum
desillusie ontgoocheling disillusionment désillusion
desinfecteren ontsmetten disinfect désinfecter
desintegreren ontbinden, uiteenvallen disintegrate désintégrer
desoriëntatie verwarring over plaats
of tijd
disorientation désorientation
- wanhoop despair désespoir
dessert nagerecht dessert dessert
- handicap; invaliditeit disability -
- verdwijnen disappear disparaître
- teleurstellen disappoint désappointer
- ontwapenen disarm désarmer
- verwerpen discard -
- ontladen discharge décharger
- niet erkennen disclaim -
- onthullen disclose -
- verbinding verbreken disconnect déconnecter
discontinu onderbroken discontinuous discontinu
- onenigheid discord désaccord
- korting discount -
- ontdekken discover découvrir
discrediet verlies van vertrouwen discredit discrédit
disculperen veront­schuldigen - disculper
- ziekte disease -
- walging disgust dégoût
diskwalifi­ceren ongeschikt verklaren disqualify disqualifier
- ontwrichten dislocate disloquer
- kleineren disparage -


dis- : betekenis 'uiteen'

G : dys- - slecht

L : de - vanaf


Home | Woordenweb