Home | Woordenweb

di - , dif - , dis -

L : dis- - uiteen


Nederlands betekenis Engels Frans
- toestel device -
- (van mening) verschillen differ différer
differentiaal oneindig kleine toename differential différentiel
differentieel verschillen aanwijzend;
tandwiel­constructie in wielas
differential différentiel
- moeilijk difficult difficile
diffractie buiging van licht diffraction diffraction
diffunderen uitgieten; verspreiden diffuse diffuser
- spijsvertering digestion digestion
- uitweiding digression digression
dilatatie uitzetting dilation dilatation
- toegewijd diligent diligent
- verdunning dilution dilution
dimensie afmeting dimension dimension
- verminderen diminish diminuer
direct rechtstreeks direct direct
dirigeren leiden direct diriger
- onderscheiden discern discerner
- rede, verhandeling discourse discours
discreet bescheiden;
gescheiden
discreet;
discrete
discret
discrepantie verschil (valse klank) discrepancy disparité
discrimine­ren onderscheid maken discriminate discriminer
discussie gedachten­wisseling discussion discussion
disjunct gescheiden disjunct disjoint
- wegzenden dismiss -
disparaat niet bij elkaar passend disparate disparate
- verjagen dispel -
dispensatie ontheffing dispensation dispense
dispersie verstrooiing dispersion dispersion
- uitstalling, vertoning display -
disponibel beschikbaar - disponible
- wegwerp- disposable (jetable)
dispositie beschikking; gesteldheid disposition disposition
disputabel aanvechtbaar disputable discutable
- ontwrichten dislocate disloquer
- ontleden dissect disséquer
- uitzaaien disseminate -
dissertatie proefschrift dissertation (thèse)
dissident anders­denkende dissident dissident
dissimilatie afbraak van stoffen;
katabolisme
- -
dissiperen verdrijven; verkwisten dissipate dissiper
dissociatie ontbinding dissociation dissociation
- oplossen dissolve dissoudre
dissonant wanklank dissonant dissonant
distantie afstand distance distance
- zwellen distend distendre
distinctie
-
onderscheid
onderscheiden
distinction
distinguish
distinction
distinguer
distorsie verworming; verstuiking distortion distorsion
- afleiden, verstrooien distract distraire
distribueren uitdelen distribute distribuer
- leed, nood distress détresse
district gebied district district
- verstoren disturb (perturber)
divergeren uiteenlopen diverge diverger
divers verschillend diverse divers
divisie
-
(af)deling;
(ver-)delen
division;
divide
division;
diviser
- echtscheiding divorce divorce


des- : dis- met betekenis 'ont-'

G : dys- - slecht

L : de - vanaf


Home | Woordenweb