Home | Huygens,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1-22, Varia

uit

Œuvres VI

Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens, T. VI   (dbnl)

Correspondentie 1666-69


Vertaald:
Brieven in het Nederlands:

193 No. 1628 J. Bruynsteen aan D. van Lieberghen 4 maart 1668
  ... Raekende de transfugie van t bloed ... een manspersoon ... van het lam ... ingelaten 14 once bloet naer gissinge ...
... experiment de Respiratie raeckende ...
... het inijcere van purgative liquores inde mediana van den rechterarm aen drij van sijne patienten ...
... het infunderen van melck in de adere van eenich dier ...
... de cataracte heb sien ableveren ...
... gelieft dese ingeleide aen den Heer van Suilichem te laeten addressere ...

 
400 No. 1724 Van D. Rembrandtsz. van Nierop  [<] 5 april 1669
  Mijn antwoort is wat lang vertoeft om oorsaeke dat ue geschrifte was in de franse tael*), en ook zo heeft mij dit veroorsaekt om den heer Des Cartes zijn reden over dese dingen (^) wat nader te overwegen: Waer in my dunkt dat hem voornamelyk de eijgen ondervindingen ontbroken hebben. ...
... zijn eijgen gronden me schijnt om veer te smijten, en dat om de beweginge der Cometen me te bewijsen ... Ick zegge dan, dat de Comeetsterren voort komen van de vlecken die uijt de sonne geteelt worden ...
  Voort hebbe ick met enige van de mijne dese Comeet zelf waergenomen den 3 januarij 1665 savonts ten 6 uren ...
... Phranza ... dat inden jaere 1450 een Comeet tusschen t aertrijk en de maen door gepasseert zoude zijn ...
*)  De publicatie van een waarneming van een kring om de zon: 'Relation d'une observation faite a la Bibliothèque Royale du Roy, à Paris, le 12. May 1667' [>]

 
540 No. 1782 D. Rembrandtsz. van Nierop aan Constantijn Huygens 6 dec. 1669
  ... dat bij mij getracht worde om te zeggen de oorsaeke en afkomste vande wonderlijke verschijninge der Cometen, mijn versoek was om te weten wat ue soon Christiaen vant zelfde zoude konnen oordeelen ...
... zo hebbe ick dit met malkander laeten drucken*), en ue met het zelfde vereerende ...
*)  Eenige oefeningen in god-lijcke, wis-konstige en natuerlijcke dingen, Amst. 1669.

 Home | Christiaan Huygens | uit Oeuvres VI (top) | VII