Home | Huygens,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1-22, Varia

uit

Œuvres IV

Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens, T. IV   (dbnl)

Correspondentie 1662-63


Vertaald:

hangend water in buis onder stolpBrieven in het Nederlands:

184 No. 1039 Christiaan Huygens aan Thevenot (Aanhangsel) juli 1662
  Ex itinerario Chinensi Hollandorum Anno 1656.57*).
porceleinen toren   Nankin de 2de hooftstad in China 32 graden altitudinis poli 25 mylen vande zee. 5 uren gaens wel betimmert maer den omringh van haer mueren 6 duytsche mylen, behalven de voorsteden daer 't eijnde van te soecken is. ... 10 duysend mael duijsend menschen dat is 10 millioen. ... daer hanght een klock boven een der poorten van 2 mans lenghten hoogh, 32 vadem in 't rond. ¼ el dick. doch slecht van klanck. ... een tooren van porceleijn ... Jesuiten hebben te Nankin een kerck.
... Pekin ... de groote muer ... Tamerlan ...
... Den Jesuit Adam Schall is soo gemeen met de Keyser dat hij by hem magh komen alst hem lust a). Doch onder de oorsaecken waerom sij soo veel vryicheydt in China genieten is dese oock wel een van de voornaemste, dat sij inde Sterrekunde ende den loop des hemels wel ervaren sijn ...
a)  Desen Jesuit is al 46 jaar in China geweest, en nu op de Tartarische wijse geschoren, is van Ceulen.
*)  In druk:  Johan Nieuhof, Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China ... 1655 tot 1657 ..., 1665 [1991].
[ L'ambassade ... (1665), Duits (1666), Engels (1669/73) en Latijn (1668),  fig.]
[ Op p. 153 (<): de heren van de Compagnie wilden niet dat het eerder bekend gemaakt werd.]

[ Wikipedia: Ming-dynastie.]

 
VI, 583 No. 1109a Van Susanna Huygens 26 april 1663
  ... mij dogt het al heel wat wonder te sijn een brief van drij sijen van U te krijgen, nae dat je de luij somtijts schrael berecht. ...
... tegen de Haegse kermis thuijs. die dient oock niet versuijmt. al de Noblesse van den Bosch komt meest over, onder andren koomen al de Piecken ouwen en jongen dicke en dunne het heele sootie, maer wat sal 't al sijn, ick vrees sij sullen al weer onverkogt van de mert gaen. ...
... dat hij het eerste beginsel van dat Accident in de kaetsbaen gekreegen heeft van een Bal die soo hert aen quam in de sij dat hij kort daer nae mennigte van bloet spoog. en hadt hij het toen soo seer niet genegligeert daer hadt moogelijck noch wel apparentie geweest om hem te geneesen.
  het is mij lief om te hooren mon Frere dat UE de Parijsche lugt soo wel gevalt ...
  Aengaende de Beauté van de Vijverkaeij [Suzanna Ryckaert] daer weet ick weijnich van te seggen als datter den Frater noch somtijts gaet en den Blom soet. die sien ieder oock veeltijts gelijck met hem. of die ook noch geintentionneert is weet ick niet. ...

 
370 No. 1130 Aan Constantijn Huygens jr   (uit Londen) 13 juli 1663
  Ick was van desen morgen bij de man daer Monsieur Lilly*) de schilder my geadresseert hadde om te sien op wat manier hy de Crayons maeckt. ... Ick heb een doos van dese crayons laeten gereet maecken daer van ickje bij gelegentheijdt sal medeelen.
Gisteren thoonde my voorschreven Lilly syn Italiaensche teyckeningen ... Daer is een slapende Jacob van Raphael die wonderbaerlyck is. ...

*)  Peter Lely (Pieter van der Faes).

 
435 No. 1169 Aan Constantijn Huygens jr   (uit Parijs) 23 nov. 1663
  ...   ma Cousine escrit entre autres choses al Signor Padre [mijn nicht schrijft onder andere aan Vaderheer] datter nu een nieuwe mode is dat de jongeluy al haer haer doen afsnijden en setten dan paruquen op die haer bijkans het heele aensicht bedecken, en achter op staet een hoedtie. ...

[ Constantijn had al een pruik besteld bij zijn broer in Parijs (<). ]

 
453 No. 1176 Van Susanna Doublet-Huygens 6 dec. 1663
    Cher Frere
  Ick wil hoopen dat Ghij mij voorleden weeck ten besten sult gehouden hebben dat ick niet geantwoort heb op UE vrindelijke missive ... Mijn man heeft je goet beregt gedaen heeft hij mij gesegt aengaende al de Maistressen van Broer van Zeelhem [Constantijn jr.] en dan den anderen Amoureusen [Lodewijk]. dien outsten gaet de liefde altoos weijnich ter herten dunckt mijn. ... ick denck dat hij noch nae een vrijster soecken sal tot dat hij vijftich jaer ouwt is ... Sant Rijckers [Suzanna Rijckaert] is altoos weijnich in mijn abprobatie ...
... ick wou datje altemael al getrouwt waert. want ick word moe van al de menichte vrijsters gehoort. ...
sjees ... maer wat heerlijcker inventie is dat. de courir la Poste en Chaise [>]. ick wou dat m'en die practijck hier te Lande oock in 't werck stelde, ick vloog te post het heele Landt door. maer schrijf mij toch eens of m'en Elck alleen sit of met sijn beijen, anders dunckt mij sou de wechg vrij wat lang vallen als m'en niet te praeten sou hebben. ...
... t' Is mij lief om hooren dat je onlangs soo merckelijck geseegent sijdt met Tijdelijcke goederen. ... Segt mij eens hoe veel je present wel geweest is*) ...

*)  Het was de gratificatie van Lodewijk XIV [ 1200 pond, zie de lijst op p. 405-406].

 Home | Christiaan Huygens | uit Oeuvres IV (top) | V