Home | Huygens,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1-22, Varia

uit

Œuvres I

Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens, Tome premier   (dbnl)

Correspondentie 1638-56


Vertaald:

apart blaadje, beginBrieven in het Nederlands:

5 No. 5 Stampioen de Jonge 1645
    Om vorders in de mathematijc te studeeren ...
Oock selfs daer noch wat bij te practiseeren tot het gene datmen geleesen heeft, vordert veel meer, als altijt ende geduerich ... inde boucken te suffen.

 
13 No. 8 A. Vinnen aan Constantijn Huygens sr 30 okt. 1645
    Also ses ofte seven jonge luyden my versocht hebben, om een Collegium Pandectarum onder my te houden, heb ick geraden gevonden, dat U. E. sonen sich daer by souden voegen ...

 
28 No. 15 L. G. van Renesse aan Constantijn Huygens sr 8 nov. 1646
    ... dat ick van dage bevonden hebbe dat hier Cimices [luizen] zijn, ende soo veel ick worde bericht, is maer in een quartier twelck met weghnemen van een solder (ontrent de camer voor uwe Ed: Soone ghedestineert) seer licht can ghebetert worden. ...

 
II,
553
No. 19b L. G. van Renesse aan Constantijn Huygens sr 30 nov. 1646
    Met blydschap hebbe ick uwe Ed. Soon [Lodewijk] ontfangen ... Ick wenschte maer door het timmeren te zijn ...

 
80 No. 44 Christiaan Huygens aan Constantijn jr 2 maart 1648
    ... onder anderen heb ick tot den Drost seer magnifiq getrackteert geweest. Daer waeren genooydt een deel Joffrouwen ...

 
82 No. 45 Christiaan Huygens aan Constantijn jr 10 maart 1648
    ... Comedianten ... 'k geloof niet dat de predicanten soo veel te weech hebben konnen brengen nu se de Farcen achter[wege] laeten daerse 't gemeenelyck meest tegen hebben. ...

 
98 No. 53 Fr. van Schooten aan Christiaan Huygens 3 juni 1648
    ... Mercenne ... Geometrie de Monsr. des Cartes ... een seer aerdigh en fraeij Problema ... een Archimedes*) gekocht, voor 7 gulden, 5 stuivers ... Griecks en Latijn ...
    [ *)  Niet de uitgave van 1615 maar die van 1544, volgens XI, 274, n. 3.]

 
99 No. 54 Constantijn jr aan Christiaan Huygens 5 juni 1648
    ... Vaeder ... miltsiekte ... met sulck een swack lichaem, en quaelyk gesint hooft soo een verre reijze niet aen te neemen. ... Heeden branden wij hier Victorie [vrede van Münster] ...

 
100 No. 55 Constantijn jr aan Christiaan Huygens 19 juni 1648
    ... dat geen van je beiden eens een woort en schrijft om te weten hoe het met hem is ... Daerom moet je je tot beterschap stellen of hij sou heel quaet werden. ...

 
101 No. 56 Fr. van Schooten aan Christiaan Huygens 20 juni 1648
    Ick sende UE volgens u begheerte de Archimedes, die ick onlancks tot Haerlem gekocht hebbe ... 3 problemata ...

 
112 No. 65 Hendrik van Nassau aan Constantijn Huygens sr 16 okt. 1649
    ... dat onder andern schoonen scientien meergenoemde UEdl. Soon oock in den Rechten is ervaeren, sulcx dat ick in mijn voorhebbende Deensche saecke sijnes raets gebruijcken ende hem als mijnen voornaemsten Conseiller houden werde ... [<]

 

1650 - '52

135 No. 89 Fr. van Schooten aan Christiaan Huygens 21 nov. 1650
    Ick sende UE mits desen UE bouck*) met de fygueren ... Wensche alleen dat VE tot opbouwing der wiskonsten sich verweerdigen wil van sijnen tijt gants in die op te offeren en besteden ...
*)  Over drijvende lichamen (niet uitgegeven): De iis quae liquido supernatant Libri III.

 
139 No. 92 Fr. van Schooten aan Christiaan Huygens 31 maart 1651
    Schoon ick ledich tot u kom, doch met vergeselscapping van des Magisters Lipstorpij specimina*), met dewelcke hij sich wenst te mogen insinueren in UE goede gratie en gonst ... Sende UE hier bij mede een klein bouckjen de Praedestinatio Divina°) ...
*)  Disputatio physica de coelo & eius partibus, 1651, en Enneas positionum celebriorum, 1651.
°)  Waarschijnlijk: B. Wyngaerden, De praedestinatione divina, 1651 (Het verbont des levens, 1648), tegen J. J. Batelier, 1648, 1650.

 
145 No. 95 Fr. van Schooten aan Christiaan Huygens 20 sept. 1651
    Ick sende UE met desen weder UE tractaet*) ... bevalt mij uijttermaeten wel ... Wenste dat UEdl. het metten eersten in t'licht liet komen ...
*)  Theoremata de Quadratura hyperboles, ellipsis, et circuli, 1651.  [Ned.]

 
168 No. 115 Christiaan Huygens aan D. Seghers 23 jan. 1652
titelpagina     ... Ick hebb 4 van de Exemplaren ongebonden gelaeten, 2 voor Pater Gregorius ghelijck ghij die begeert hadt, en noch 2 om datse aldus bequaemer schijnen om verre reijsen te doen, als naar Claudius Richardus in Spagne, en naar Pater della Faille. ...

 
173 No. 120 A. Tacquet aan D. Seghers 6 febr. 1652
    ... boexken ... veele schoone inventien ...

 
173 No. 121 Christiaan Huygens aan D. Seghers 20 febr. 1652
    ... want ick het meeste vermaeck van diergelijcke inventien geniet als ick die aen mijn geleerder magh mededeelen ...

 
188 No. 132 Christiaan Huygens aan D. Seghers 4 nov. 1652
    De printen en gedructe disputatien die UE de moeyte genomen heeft van mij te senden [<] ...

 
210 No. 145 Christiaan Huygens aan D. Seghers 29 dec. 1652
    ... Het schijnt dat desen Edelman [Kinner von Löwenthurn >] van vrientschaps wegen soeckt Pater Gregorius te defenderen ... Xaverius Ainscomb heeft een groot werck ondernomen [1656] ...

 
213 No. 147 Christiaan Huygens aan A. de Bie   [>] 30 dec. 1652
    ... het verclaeren der stelling van Vieta tot vindingh der regulen van Cardanus ...
[ De Bie wordt genoemd in de volgende brief.]
 

1653 - '56

215 No. 148 Christiaan Huygens aan D. de Vogelaer 1 jan. 1653
    ... verkijckers ... Wiselius ... Meester Paulus ... de Bie ... lessen in onse Tael, gelijck oock te leyden geschiet ...

 
302 No. 202 J. de Wyck*) aan Christiaan Huygens 27 okt. 1654
    ... die kasse van het vergroet glas met een klein glasgen ...
*)  Johan van der Wyck (1623-1679), zie: Huib J. Zuidervaart, The Remarkable Career of a 'Most Rare Workman', in Bulletin of the Scientific Instrument Society, No. 138 (2018).

 
308 No. 206 J. Wiesel aan Christiaan Huygens 28 nov. 1654
    Onderrechting aengaende de Verkyckers ...

 
311 No. 208 J. Wiesel aan Christiaan Huygens 12 dec. 1654
    Gebruijck van het Vergrootglas ...

 
318 No. 214 Christiaan Huygens aan de Staten-Generaal 4 maart 1655
    D'Inventie van Johannes Placentinus aengaende Oost en West ...

 
320 No. 216 De Staten-Generaal aan Christiaan Huygens 8 maart 1655
    Extract uijt 't register der resolutien vande Hooge Mogende heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ...

 
406 No. 284 Christiaan Huygens aan F. van Schooten 20 april 1656
    Van Rekeningh in Spelen van Geluck*).  [begin]
    Alhoewel in de spelen daer alleen het gheval plaets heeft de uytkomsten onseecker sijn, soo heeft nochtans de kansse die iemand heeft om te winnen of verliesen haere seeckere bepaelingh. Als by exempel; die met een dobbelsteen ten eersten een ses neemt te werpen, het is onseecker of hy het winnen sal of niet; maer hoeveel minder kans hy heeft om te winnen als om te verliesen, dat is in sich selven seecker, en werdt door reeckeningh uytgevonden. ...

    By exempel; soo iemand sonder mijn weten in d'eene hand 3 schellingen verberght en in d'ander 7 schellingen, ende mij te kiesen geeft welck van beyde ick begeere te hebben, ick segge dit my even soo veel weerdt te sijn als of ick 5 schellingen seecker hadde. ...
    *)  Zie A. Th. Bouwman, Karin Scheper, Facetten van een genie (Leiden 2004), h. 4.  [^]
De verhandeling staat op p. 487 - 500 van het werk dat van Schooten in 1659-60 liet verschijnen:
Mathematische oeffeningen, begrepen in vijf boecken ... waer by gevougt is een tractaet handelende van reeckening in speelen van geluck door Christ. Hugenius ... [^]
[ Over theorieën van kansspelen zie de expositie 'La règle du jeu'.] 
411 No. 287 Philips Huygens aan Christiaan Huygens 6 mei 1656
    Vooreergisteren heb ick wesen bestellen den brief aen Hevelius. ...

 
II,
574
No. 289a Christiaan Huygens aan M. H. van Andel mei 1656
    ... laeten weten tegens wat tijdt hem sal gelegen wesen tot Bommel te komen [Zuylichem]. ...

 
455 No. 314 Susanna Huygens aan Christiaan Huygens 19 juli 1656
    ... Mevrou Stanton heefter wesen kerssen eten, ... hadde Nicht Zuerius een hele fraeie kolaci [maaltijd] gereet gemaeckt dat haer altemael niet quaelijck aen stont, want sy schranste lustich ...

 
462 No. 317 Christiaan Huygens aan Frans van Schooten 25 juli 1656
    ... [Latijn, vert.]
Mijn Heer Mijn Heer Fr. van Schooten
Professor der Mathematycken inde Universiteyt
inde
Heeresteegh.
zegel Tot            
Leyden.

    [ Christiaan gebruikte ook wel eens het zegel van zijn vader, zie No. 691 in T. II, p. 522 (eveneens aan van Schooten), 6 dec. 1659; vergelijk de afbeeldingen in T. III, 395 en T. IV, 157 — meer genoemd in noot bij T. II, p. 5.]

 
502 No. 339 Christiaan Huygens aan D. Seghers okt. 1656
    ... Ick vertrouwe dat Pater Ainscom niet quaelyck en sal nemen dat ick hem in 't publijck antwoord [XII, 263] ...

 
527 No. 359 Christiaan Huygens aan Calthof 18 dec. 1656
    UE. heeft my soo seer hier te vooren geobligeert [<] dat ick blyde ben UE. wederom ergens in te connen dienen. Ick sende UE. dan volgens syn begeerte dit paer glasen ...

 
529 No. 362 J. van Vondel aan Christiaan Huygens 1656
    Op de afbeeldinge vanden Heere van Zuylichem, door synen sone Christiaen Huygens getekent. ...
    In Koren-Bloemen, 1658;  andere portretten.

 
530 No. 363 J. van Vondel aan Christiaan Huygens 1656
    Spore voor den edelen gestrengen Heere, Christiaen Huigens, zoone van den Heere van Zuilichem &c. dat hy zyn heer vaders gedichten het licht gunne. ...


 Home | Christiaan Huygens | uit Oeuvres I (top) | T. II