Home | Woordenweb

il - , im - , in - , ir -

L : in, indu - in;   L : in-  -  in-, on-


Nederlands betekenis Engels Frans
illegaal onwettelijk illegal illégal
- onlogisch illogical illogique
- onrijp, onvolwassen immature immature
- onmiddellijk immediate immédiat
immens onmetelijk immense immense
immoreel onzedelijk immoral immoral
immuun niet vatbaar immune immun
- oneven - impair
- hinderen, belemmeren impede -
- onwaarneem­baar imperceptible imperceptible
impertinent brutaal impertinent impertinent
impondera­bilia niet af te wegen dingen imponderables impondérables
importuun ongelegen ("zonder haven") importunate importune
- onmogelijk impossible impossible
impotent niet in staat (bv: tot coïtus) impotent impuissant
improductief onwerkzaam (nonproductive) improductif
improviseren onvoorbereid doen improvise improviser
inactief niet werkend inactive inactif
- levenloos inanimate inanimé
incognito onder andere naam incognito incognito
incoherent onsamen­hangend incoherent incohérent
incontinentie niet kunnen inhouden
(b.v.: urine)
incontinence incontinence
- ongeneeslijk incurable incurable
indemniteit schadeloos­stelling indemnity indemnisation
indifferent onverschillig indifferent indifférent
indigestie stoornis in spijsvertering indigestion indigestion
individu afzonderlijk persoon individual individu
- onuitspreke­lijk ineffable ineffable
- ongepast inept -
inert onwerkzaam; traag inert inerte
infaam verachtelijk infamous infâme
- kind infant enfant
- oneindig infinite infini
- belediging;
verwonding
-
injury
injure
-
- onschuldig innocent innocent
- onschadelijk innocuous -
- ontelbaar innumerable innombrable
- anorganisch inorganic inorganique
- krankzinnig insane -
- onoplosbaar insoluble insoluble
- slapeloosheid insomnia insomnie
insubordina­tie verzet insubordination insubordination
intact onaangeroerd intact intact
integer onaangetast; geheel entire entier
- eindeloos interminable interminable
invalide door gebrek niet geschikt invalid invalide
irrationaal;
irrationeel
niet als breuk te schrijven;
onredelijk
irrational irrationnel


in-  (betekenis 'in-')

L : infra - onder;   integer - geheel

L : inter - tussen;   intra - binnen

G : en - in


Home | Woordenweb