Home | Woordenweb

il - , im - , in - , ir -

L : in, indu - in;   L : in-  -  on-


Nederlands betekenis Engels Frans
coïncidentie samenloop van omstandig­heden coincidence coïncidence
enquête onderzoek door vragen inquiry enquête
- samen - ensemble
- horen - entendre
illuminatie verlichting illumination illumination
illusie hersenschim illusion illusion
illustreren toelichten illustrate illustrer
- inschrijving (matriculation) immatriculation
impact inwerking; schokeffect impact impact
- dreigend, op komst impending imminent
imperatief gebiedend imperative impérieux
impetus stoot; impuls impetus -
implemen­teren volvoeren implement -
impliciet erin opgenomen implicit implicite
imponeren indruk maken impress impressioner
importeren invoeren import importer
- opleggen impose imposer
- printer - imprimante
impressie indruk impression impression
impulsief bij opwelling impulsive impulsif
imputatie aantijging imputation imputation
inauguratie inwijding inauguration inauguration
- gloeilamp incandescent
lamp
-
incident voorval incident incident
incisie insnijding incision incision
- aansporen incite inciter
inclinatie neiging, helling inclination inclinaison
inclusief met inbegrip van inclusive inclusif
incorpore­ren inlijven incorporate incorporer
- toename increase (accroissement)
index inhouds­opgave ("aanwijzer") index index
indicatie aanwijzing indication indication
- inheems indigenous indigène
indoctrinatie opdringen van een leerstelsel indoctrination -
inductie afleiding uit voorbeelden;
opwekken van stroom in spoel
induction induction
industrie nijverheid industry industrie
infectie besmetting infection infection
- (stem)buiging inflection inflexion
informeren inlichten inform informer
- overtreding infraction infraction
infuus toestel voor langzaam ingieten - (perfusion)
ingenieus vindingrijk ingenious ingénieux
- onbevangen - ingénu
ingrediënt bestanddeel van mengsel ingredient ingrédient
- inwoner inhabitant -
inherent onafscheide­lijk inherent inhérent
- begrafenis - inhumation
initiatief eerste stap initiative initiative
injectie inspuiting injection injection
injunctie gerechtelijk bevel injunction injonction
- inenten inoculate (vacciner)
inscriptie inschrift, opschrift inscription inscription
insect ongewervelde met 6 poten,
en lichaam in 3 segmenten
insect insecte
- verraderlijk insidious insidieux
insigne onder­scheidings­teken insignia insigne
insinuatie bedekte toespeling insinuation insinuation
- erop staan insist insister
- zonnesteek - insolation
inspecteren nazien inspect inspecter
inspiratie inblazing inspiration inspiration
installeren instellen install installer
- voorbeeld instance -
instituut instelling institute institut
instrueren onderwijzen instruct instruire
instrument werktuig instrument instrument
insurrectie opstand insurrection insurrection
integument omhulsel integument -
intens gespannen intense intense
- indringer intruder intrus
inundatie overstroming inundation inondation
inventief vindingrijk inventive inventif
inversie omkering inversion inversion
involveren met zich meebrengen involve -
- bestraling irradiation irradiation
irrigatie bevloeiing irrigation irrigation


in- (betekenis 'on-')

L : integer - geheel;   infra - onder;   inter - tussen;   intra - binnen

G : en - in


Home | Woordenweb