Home | Beeckman | Dagen | Index

Isack Beeckman - dagen uit zijn leven

Een lijst met bekende dagen en plaatsen.

C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634
(den Haag, 1939-1953).   DBNLDWC.T. 1

1588
10 december, zaterdag, Middelburg, "geboren ten 10 uren 's nachts", p. iii, n.7
1589
  1 januari, "gedoopt den eersten January", p. iii, n.8 (fol. 47v: p. xxvi)
1601
18 maart, maandag, naar school in Arnemuiden, p. 217 (vanaf 1602 in Veere)
1604
..., Begin van het Journal, 'Loci communes' (p. xxv)
1607
21 mei, ma., inschrijving Universiteit Leiden (talen en filosofie), p. v
... "Mr. Jan van den Broecke, als ic by hem leerde cyfferen, ano 1607", p. 194
(3 maanden in Rotterdam, p. 217)
1608
... enige maanden studie Hebreeuws in Amsterdam, p. 217
... lijst wiskundige boeken, naar advies van Rudolph Snellius, p. xxxix, T. 4, p. 17
1609
29 december, di., inschrijving Universiteit Leiden (talen), p. vi
1610
23 febr., Amsterdam, "hooghen vloet ... over sommighe straten gevaren", p. 2, n.2
  8 augustus, wonend bij zijn vader (Middelburg), p. vi, n.11
1611
  7 maart, kaarsenmaker te Zierikzee, p. vii
31 maart, geloofsbelijdenis, p. vii
29 sept., broer Jacob Beeckman conrector in Zierikzee, p. vii

1612
18 juli, woe., Saumur, brief over zonnewijzers, T. 4, p. 21
Via Rouen (p. vii), 5 maanden op reis; verhaal over gevaar tijdens terugreis: T. 3, p. 4.
30 nov., vr., Zierikzee, begin weerkundig 'Journael', p. xxxvi
Zie: J. Buisman, Duizend jaar weer, deel 4 (2000), p. 288-292, 295-296, 299-300, 728, n.27.
  1 dec., "N. sterck en geweldich datter sommighe schepen van vergaen sijn"
  6, 8, 14, 17, 22 - 27 dec. genoemd, Buisman p. 289
28 - 31 dec., "... storm ... passelick weder ..."

1613
  1 jan., "... geweldiche buyen reghen ...", Buisman p. 289
  2 jan., "... geweldighe stormen ..." 7 jan. genoemd (ibidem)
12 jan., "water te Zyricsee verveerlick hooghe", p. 15
14, 16, 17, 22 27, 30, 31 jan. en 3, 6, 8, 11, 12, 21, 27 febr. genoemd (ibidem)
  6 maart, Zierikzee, eind van eerste weerkundig 'Journael', p. xxxvi
  8 maart, Zierikzee, tweede weerkundig 'Journael', p. xxxvi
12, 16, 17, 24, 27 maart genoemd, Buisman p. 291
10, 11, 13, 15, 20, 29, 30 april genoemd (ibidem)
  1, 6-10, 13, 14, 17, 18, 22 mei genoemd (ibidem)
  2 juni, kersen: "Krieken golden den 2en Juny 5 stuyvers tpont", p. 21
  6, 8, 11, 15 juni genoemd, Buisman p. 292
16, 17, 26 juni, kersen "1½ stuyver", p. 21
  2, 6, 7-9, 18, 27-29 juli genoemd, Buisman p. 292
17 juli, kersen, "eenen halven stuyver ende was een heel goet krieckenjaer", p. 21
22 juli, Middelburg, examen Classis van Walcheren, p. viii
27 juli, Zierikzee, eind van tweede weerkundig 'Journael'
29 juli, Zierikzee, derde weerkundig 'Journael', p. xxxvi
  5, 8, 18, 19, 24, 27-30 aug. ("twee reghenbogen") genoemd, Buisman p. 292
  1, 29, 30 sept. genoemd (ibidem)
  1, 3, 7, 16, 17, 22 okt. genoemd, Buisman p. 295
30 okt., mag preken van Classis Schouwen (Zierikzee), p. viii
11, 15, 17, 18, 25 nov. genoemd, Buisman p. 295
10, 11, 13-17, 19, 21-26 dec. genoemd (ibidem)
... les van Willebrord Snellius over beweging van Aarde (tellurium), p. 21

1614
  4, 5, 11, 13, 15-17, 21-24, 31 jan. genoemd, Buisman p. 295
  3-8, 10, 13, 15-17, 22, 24-28 febr. genoemd, Buisman p. 296
  4, 8-9, 11-17, 19, 20, 23, 24, 26, 27-31 maart genoemd (ibidem)
  1-3 april genoemd (ibidem)
  3 april, Zierikzee, eind van derde weerkundig 'Journael'
12 april, 2100 polsslagen in een half uur (in rust), p. 34
10 sept., zus Suzanne (geb. 1595) trouwt met Hans Willaerts, p. viii, T. 4, p. 7, 31
15 okt., Zierikzee, vierde weerkundig 'Journael', p. xxxvi
15, 18, 23, 25, 26, 31 okt. genoemd, Buisman p. 299
18, 23, 30 nov. genoemd (ibidem)
  1, 4, 14 dec. genoemd (ibidem)
16 dec., "smergens een weynich snee, maer te Leyden wast seer dick gesneut", p. 58
17, 18, 23-26 dec, genoemd, Buisman p. 300
31 dec., Zierikzee, eind van vierde weerkundig 'Journael'

1615
  1-5 jan., Zierikzee, vijfde weerkundig 'Journael', p. xxxvi
  6, 9, 12-15, 17, 25-31 jan. genoemd, Buisman p. 300
31 jan., "Snee ende stormachtich ... in Den Haghe wast wonder dick gesneeut", p. 59
  5 febr., "noch al stercken vorst te Middelburch", p. 60
  1-7, 10, 11, 16, 18, 22, 25, 26-28 febr. genoemd, Buisman p. 300
27 febr., "Middelburghsche haven dicht vol schollen dick ys", p. 60
  5, 10, 13-17 maart, genoemd, Buisman p. 300
10 maart, "reghen den heelen voornoen te Brussel", p. 62
13 maart, "... groote vlocken sneeus maer smolten terstont t'Antwerpen."
15 maart, "stercken storm en teghenwint van Antwerpen op Lillo"
17 maart, "stercken wint en voorwint van Berghen op Middelborch"
17 maart, Zierikzee, eind van vijfde weerkundig 'Journael'
24 juni, zus Janneke (geb.1597) trouwt met Jac. Schouten, pred. Noordgouwe, p. viii

1616
24 jan., " soet weder tot den 24en Jannuarj 1616", p. 87
  6 febr., "somtyts vroost weder, synde nu den 6en Feb.", p. 87
... mei, stopt met kaarsen en buizen in Zierikzee (broer Jacob rector in Veere), p. ix
... "Anno 1616 was ic in Engelant om de buysen te venten.", p. ix, 219
... Zierikzee, driehoeksmeting vanaf toren, voor W. Snellius, p. 105
23 dec., Middelburg, waarneming Zon met kwadrant van Lansbergen, p. 106

1617
... kennismaking met toekomstige vrouw, Cateline de Cerf (geb. 1600), p. ix-x
P. de la Rue, Geletterd Zeeland (1734), p. 57: neef Joh. de Mey (1617-1687).
"Van dat ic van Syricsee ginck weer na Middelborch woonen, hebbe ick altyt mynselven met vryen gequelt.", p. 228 (1618).

1618
16 maart, Middelburg, Veerse weg, rijp, p. 167
23 april, "ginc ick buten Bruissel ... na sommige van onse fonteynen", p. 174
29 april, "Doen ic met cosyn Andries na Bruyssel ginck", p. 183 (p. 181: Brussel)
30 april, Breda, kolos van Rhodos, p. 171
16 juni, genealogische aantekeningen over eigen familie, p. xxxviii
25 juni, voedsel van de Zon, p. 195
  7 juli, pijn verkwist meer dan werk, p. 197
  9 juli, gezwel en ademhaling, p. 197
  5 aug., zo., gehoord: vloed in zee 3 uur later dan aan de kust, p. 208
  7-11 aug., Caen, aankomst, herberg di. tot za., T. 4, p. 47
11 aug., Columbelles, logies "in de kost" (ibidem)
13 aug., Caen, afbeelding telescoop in boek gezien, p. 208
18 aug., onkosten, o.a. "drie croonen" (6 gulden) voor examen (ibidem)
  5 sept., Caen, 100 gulden voor promotie, (ibidem)
  6 sept., Caen, promotie tot doctor in de medicijnen, p. xi, 215
  8 sept., Caen, korte beschrijving van levensloop, p. 217
  8 sept., Caen, "gecocht 2 paer handschoenen", T. 4, p. 47
15 sept., "wy weer naer Caen ... ick na Haber ... quam 's avonts weer" (ibidem)
19 sept., Haber, "met de Justinussen" (ibidem)
20 sept., Haber de Grace (Le Havre), p. 219
21 sept., Haber de Grace, drukkende lucht gestaafd, citaat Argenterius, p. 220
10 okt., Noordgouwe, "oft de predicanten ... wel wyn mochten drincken", p. 223
16 okt., Breda, verschillende ziekten (Argenterius), p. 224
...  okt., Breda, "om Pieteroom te helpen wercken en te vryen oock", p. 228
28 okt., namen voor muzieknoten, p. 233
10 nov., Breda, ontmoeting met Descartes, p. 237
17 nov., "van Breda drie hammen gesonden", p. 242
23 nov., Breda, commentaar op Heurnius, p. 243
26 dec., Breda, beweging omhoog en omlaag; snelheid wordt constant, p. 267

1619
  2 januari, Mr. Duperon (Descartes), 'Compendium Musicae', p. 269
  2 januari, Geertruidenberg, waarom vogels kunnen vliegen, p. 269
10 januari, Middelburg, of invloed van sterren te vangen is in munten, p. 269
  2 maart, Middelburg, route kiezen langs straten, p. 280
  7 maart, gezelschap tijd geven om te lachen, niet snel eigen verhaal, p. 280
22 maart, Dordrecht, twee vlakke plaatjes door lucht tegen elkaar gedrukt, p. 281
25 maart, Rotterdam, steen uit de grond trekken met leertje, p. 281
  2 april, Middelburg, gezonken ankers rijzen boven het zand, p. 283
  5 april, muziek en archtectuur, horen en zien, p. 286
29 april, fonteintje van glas, p. 290
  2 mei, Middelburg, bronnen door onderaardse warmte, p. 292
  6 mei, Middelburg, brief aan Descartes, T. 4, p. 64
14 mei, Veere, haard, schoorsteen en rook, p. 295
23 mei, Veere, klemmen van deuren, p. 302
  2 juni, Noordgouwe, rijp en dauw, hoogste lucht, p. 305
  2 juni, Noordgouwe, geluid uit buis, water in buis, zwaarte van lucht, p. 306
  4 juni, Noordgouwe, buikvlies, p. 307
10 juni, Schouwen, waterstromen op zand, p. 311
15 juni, Veere, groeiend koren, p. 314
17 juni, Noordgouwe, wolken en regen, p. 315
18 juni, Zierikzee - Noordgouwe, lichtstralen en vallende regen, p. 318
30 juni, Middelburg, zo schudden dat het lichtste boven komt, p. 321

  3 juli, Noordgouwe, herhaling en variatie, hexameter, p. 322
11 juli, Middelburg, zangstem en instrumenten, Zarlino, Italiaans, p. 323
23 juli, Middelburg, mespunt in gaatje, gezichtsbedrog, p. 329
25 juli, Noordgouwe, waterputten, p. 329
29 juli, Noordgouwe, beweging van geworpen steen op varend schip, p. 333
31 juli, Gorcum, horizontale beweging op varend schip, p. 333
10 aug., Rotterdam, Delft, syllogisme, p. 335
11 aug., Rotterdam, toonsoorten, p. 336
14 aug., Den Briel, fout syllogisme, p. 336
17 aug., Rotterdam, komeetstaart van de Zon af gericht, p. 336
23 aug., Breda, goede werken, p. 336
28 aug., Breda, falsetstem, p. 337
29 aug., Breda, Aristoxenos, toon ut altijd op zelfde hoogte, p. 337
  8 sept., Middelburg, waterput, grondwaterstand, p. 338
10 sept., Veere, cadens in de muziek, p. 338
15 sept., Middelburg, goede werken, p. 339
16 sept., Middelburg, Galenus, pijn vooral in handen en voeten, p. 339
  1 okt., Middelburg, Galenus, in de winter dikker bloed, p. 340
  2 okt., Middelburg, Galenus over voedsel, p. 340
  6 okt., 's-Heer Arendskerke, hoge stem makkelijker gehoord, p. 340
19 okt., Veere, Galenus, ziekte en vloeistoffen, p. 342
  2 nov. zat., Veere, Galenus, ontstoken ingewanden, p. 345
  5 nov., di., Veere, Galenus, vloeistoffen, p. 346
  7 nov., do., Veere, Galenus, urine, p. 346
10 nov., Middelburg, boek van Drebbel over de elementen, p. 346
15 nov. vr. Veere, Galenus, gelijke en tegengestelde, p. 347
16 nov., Veere, Galenus, warme voeding in de winter, p. 348
20 nov., Utrecht, zingen en maat, p. 348
22 nov., rederijkers, gedichten en maat, p. 351
 
T. 2
1619
26 nov., conrector te Utrecht,"voor 500 gl s'jaers ende een huysinge", p. 1
  7 dec., Utrecht, ritme en lettergrepen, Cantica canticorum van broer Jacob, p. 2
  8 dec., Utrecht, kaarsenpitten van juiste gewicht, p. 3
11 dec., Utrecht, lessen begonnen, "dat ick Sphaeram soude doceren", p. 4
17 dec., Utrecht, verhouding van Homerus tot Vergilius, p. 4
19 dec., Mr. Verhaer, ritme in de muziek, p. 4
29 dec., Frontinus, waterleidingen, p. 5
30 dec., olie brandt beter met pit, p. 7
 
...Home | Isack Beeckman | Dagen (top) | Index