Home | Beeckman | Dagen | Index

Isack Beeckman - dagen uit zijn leven

Een lijst met bekende dagen en plaatsen.

C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634
(den Haag, 1939-1953).   DBNLDWC.T. 1

1588
10 december, zaterdag, Middelburg, "geboren ten 10 uren 's nachts", p. iii, n.7.
1589
  1 januari, "gedoopt den eersten January", p. iii, n.8 (fol. 47v: p. xxvi).
1601
18 maart, maandag, naar school in Arnemuiden, p. 217 (vanaf 1602 in Veere).
1604
..., Begin van het Journal, 'Loci communes' (p. xxv).
1607
21 mei, ma., inschrijving Universiteit Leiden (talen en filosofie), p. v.
... "Mr. Jan van den Broecke, als ic by hem leerde cyfferen, ano 1607", p. 194.
... 3 maanden in Rotterdam, p. 217.
1608
... enige maanden studie Hebreeuws in Amsterdam, p. 217.
... lijst wiskundige boeken, naar advies van Rudolph Snellius, p. xxxix, T. 4, p. 17.
1609
29 december, di., inschrijving Universiteit Leiden (talen), p. vi.
1610
23 febr., Amsterdam, "hooghen vloet ... over sommighe straten gevaren", p. 2, n.2.
  8 augustus, wonend bij zijn vader (Middelburg), p. vi, n.11.
1611
  7 maart, kaarsenmaker te Zierikzee, p. vii.
31 maart, geloofsbelijdenis, p. vii.
29 sept., broer Jacob Beeckman conrector in Zierikzee, p. vii.

1612
18 juli, woe., Saumur, brief over zonnewijzers, T. 4, p. 21.
Via Rouen (p. vii), 5 maanden op reis; verhaal over gevaar tijdens terugreis: T. 3, p. 4.
30 nov., vr., Zierikzee, begin weerkundig 'Journael', p. xxxvi.
Zie: J. Buisman, Duizend jaar weer, deel 4 (2000), p. 288-292, 295-296, 299-300, 728, n.27.
  1 dec., "N. sterck en geweldich datter sommighe schepen van vergaen sijn".
  6, 8, 14, 17, 22 - 27 dec. genoemd, Buisman p. 289.
28 - 31 dec., "... storm ... passelick weder ..."

1613
  1 jan., "... geweldiche buyen reghen ...", Buisman p. 289.
  2 jan., "... geweldighe stormen ..." 7 jan. genoemd (ibidem).
12 jan., "water te Zyricsee verveerlick hooghe", p. 15.
14, 16, 17, 22 27, 30, 31 jan. en 3, 6, 8, 11, 12, 21, 27 febr. genoemd (ibidem).
  6 maart, Zierikzee, eind van eerste weerkundig 'Journael', p. xxxvi.
  8 maart, Zierikzee, tweede weerkundig 'Journael', p. xxxvi.
12, 16, 17, 24, 27 maart genoemd, Buisman p. 291.
10, 11, 13, 15, 20, 29, 30 april genoemd (ibidem).
  1, 6-10, 13, 14, 17, 18, 22 mei genoemd (ibidem).
  2 juni, kersen: "Krieken golden den 2en Juny 5 stuyvers tpont", p. 21.
  6, 8, 11, 15 juni genoemd, Buisman p. 292.
16, 17, 26 juni, kersen "1½ stuyver", p. 21.
  2, 6, 7-9, 18, 27-29 juli genoemd, Buisman p. 292.
17 juli, kersen, "eenen halven stuyver ende was een heel goet krieckenjaer", p. 21.
22 juli, Middelburg, examen Classis van Walcheren, p. viii.
27 juli, Zierikzee, eind van tweede weerkundig 'Journael'.
29 juli, Zierikzee, derde weerkundig 'Journael', p. xxxvi.
  5, 8, 18, 19, 24, 27-30 aug. ("twee reghenbogen") genoemd, Buisman p. 292.
  1, 29, 30 sept. genoemd (ibidem).
  1, 3, 7, 16, 17, 22 okt. genoemd, Buisman p. 295.
30 okt., mag preken van Classis Schouwen (Zierikzee), p. viii.
11, 15, 17, 18, 25 nov. genoemd, Buisman p. 295.
10, 11, 13-17, 19, 21-26 dec. genoemd (ibidem).
... les van Willebrord Snellius over beweging van Aarde (tellurium), p. 21.

1614
  4, 5, 11, 13, 15-17, 21-24, 31 jan. genoemd, Buisman p. 295.
  3-8, 10, 13, 15-17, 22, 24-28 febr. genoemd, Buisman p. 296.
  4, 8-9, 11-17, 19, 20, 23, 24, 26, 27-31 maart genoemd (ibidem).
  1-3 april genoemd (ibidem).
  3 april, Zierikzee, eind van derde weerkundig 'Journael'.
12 april, 2100 polsslagen in een half uur (in rust), p. 34.
10 sept., zus Suzanne (geb. 1595) trouwt met Hans Willaerts, p. viii, T. 4, p. 7, 31.
15 okt., Zierikzee, vierde weerkundig 'Journael', p. xxxvi.
15, 18, 23, 25, 26, 31 okt. genoemd, Buisman p. 299.
18, 23, 30 nov. genoemd (ibidem).
  1, 4, 14 dec. genoemd (ibidem).
16 dec., "een weynich snee, maer te Leyden wast seer dick gesneut", p. 58n.
17, 18, 23-26 dec, genoemd, Buisman p. 300.
31 dec., Zierikzee, eind van vierde weerkundig 'Journael'.

1615
  1-5 jan., Zierikzee, vijfde weerkundig 'Journael', p. xxxvi.
  6, 9, 12-15, 17, 25-31 jan. genoemd, Buisman p. 300.
31 jan., sneeuw, stormachtig, "in Den Haghe wast wonder dick gesneeut", p. 59n.
  5 febr., "noch al stercken vorst te Middelburch", p. 60n.
  1-7, 10, 11, 16, 18, 22, 25, 26-28 febr. genoemd, Buisman p. 300.
27 febr., "Middelburghsche haven dicht vol schollen dick ys", p. 60n.
  5, 10, 13-17 maart, genoemd, Buisman p. 300.
10 maart, "reghen den heelen voornoen te Brussel", p. 62n.
13 maart, "... groote vlocken sneeus maer smolten terstont t'Antwerpen."
15 maart, "stercken storm en teghenwint van Antwerpen op Lillo".
17 maart, "stercken wint en voorwint van Berghen op Middelborch".
17 maart, Zierikzee, eind van vijfde weerkundig 'Journael'.
24 juni, zus Janneke (1597) trouwt met Jac. Schouten, pred. Noordgouwe, p. viii.

1616
24 jan., " soet weder tot den 24en Jannuarj 1616", p. 87.
  6 febr., "somtyts vroost weder, synde nu den 6en Feb.", p. 87.
... mei, stopt met kaarsen en buizen in Zierikzee (broer Jacob rector in Veere), p. ix.
... "Anno 1616 was ic in Engelant om de buysen te venten.", p. ix, 219.
... Zierikzee, driehoeksmeting vanaf toren, voor W. Snellius, p. 105.
23 dec., Middelburg, waarneming Zon met kwadrant van Lansbergen, p. 106.

1617
... kennismaking met toekomstige vrouw, Cateline de Cerf (geb. 1600), p. ix-x.
P. de la Rue, Geletterd Zeeland (1734), p. 57: neef Joh. de Mey (1617-1687).
"Van dat ic van Syricsee ginck weer na Middelborch woonen, hebbe ick altyt mynselven met vryen gequelt.", p. 228 (1618).

1618
16 maart, Middelburg, Veerse weg, rijp, p. 167
23 april, "ginc ick buten Bruissel ... na sommige van onse fonteynen", p. 174.
29 april, "Doen ic met cosyn Andries na Bruyssel ginck", p. 183 (p. 181: Brussel).
30 april, Breda, kolos van Rhodos, p. 171.
16 juni, genealogische aantekeningen over eigen familie, p. xxxviii.
25 juni, voedsel van de Zon, p. 195.
  7 juli, pijn verkwist meer dan werk, p. 197.
  9 juli, gezwel en ademhaling, p. 197.
  5 aug., zo., gehoord: vloed in zee 3 uur later dan aan de kust, p. 208.
  7-11 aug., Caen, aankomst, herberg di. tot za., T. 4, p. 47.
11 aug., Columbelles, logies "in de kost" (ibidem).
13 aug., Caen, afbeelding telescoop in boek gezien, p. 208.
18 aug., onkosten, o.a. "drie croonen" (6 gulden) voor examen (ibidem).
  5 sept., Caen, 100 gulden voor promotie, (ibidem).
  6 sept., Caen, promotie tot doctor in de medicijnen, p. xi, 215.
  8 sept., Caen, korte beschrijving van levensloop, p. 217.
  8 sept., Caen, "gecocht 2 paer handschoenen", T. 4, p. 47.
15 sept., "wy weer naer Caen ... ick na Haber ... quam 's avonts weer" (ibidem)
19 sept., Haber, "met de Justinussen" (ibidem).
20 sept., Haber de Grace (Le Havre), p. 219.
21 sept., Haber de Grace, drukkende lucht gestaafd, citaat Argenterius, p. 220.
10 okt., Noordgouwe, "oft de predicanten ... wel wyn mochten drincken", p. 223
16 okt., Breda, verschillende ziekten (Argenterius), p. 224.
...  okt., Breda, "om Pieteroom te helpen wercken en te vryen oock", p. 228.
28 okt., namen voor muzieknoten, p. 233
10 nov., Breda, Descartes: driedeling van eenhoek, p. 237.
17 nov., "van Breda drie hammen gesonden", p. 242
23 nov., Breda, commentaar op Heurnius, p. 243.
26 dec., Breda, beweging omhoog en omlaag; snelheid wordt constant, p. 267.

1619
  2 januari, Mr. Duperon (Descartes), 'Compendium Musicae', p. 269.
  2 januari, Geertruidenberg, waarom vogels kunnen vliegen, p. 269.
10 januari, Middelburg, of invloed van sterren te vangen is in munten, p. 269.
  2 maart, Middelburg, route kiezen langs straten, p. 280.
  7 maart, gezelschap tijd geven om te lachen, niet snel eigen verhaal, p. 280.
22 maart, Dordrecht, twee vlakke plaatjes door lucht tegen elkaar gedrukt, p. 281.
25 maart, Rotterdam, steen uit de grond trekken met leertje, p. 281.
  2 april, Middelburg, gezonken ankers rijzen boven het zand, p. 283.
  5 april, muziek en archtectuur, horen en zien, p. 286
29 april, fonteintje van glas, p. 290.
  2 mei, Middelburg, bronnen door onderaardse warmte, p. 292.
  6 mei, Middelburg, brief aan Descartes, T. 4, p. 64.
14 mei, Veere, haard, schoorsteen en rook, p. 295.
23 mei, Veere, klemmen van deuren, p. 302.
  2 juni, Noordgouwe, rijp en dauw, hoogste lucht, p. 305.
  2 juni, Noordgouwe, geluid uit buis, water in buis, zwaarte van lucht, p. 306.
  4 juni, Noordgouwe, buikvlies, p. 307.
10 juni, Schouwen, waterstromen op zand, p. 311.
15 juni, Veere, groeiend koren, p. 314.
17 juni, Noordgouwe, wolken en regen, p. 315.
18 juni, Zierikzee - Noordgouwe, lichtstralen en vallende regen, p. 318.
30 juni, Middelburg, zo schudden dat het lichtste boven komt, p. 321.

  3 juli, Noordgouwe, herhaling en variatie, hexameter, p. 322.
11 juli, Middelburg, zangstem en instrumenten, Zarlino, Italiaans, p. 323.
23 juli, Middelburg, mespunt in gaatje, gezichtsbedrog, p. 329.
25 juli, Noordgouwe, waterputten, p. 329.
29 juli, Noordgouwe, beweging van geworpen steen op varend schip, p. 333.
31 juli, Gorcum, horizontale beweging op varend schip, p. 333.
10 aug., Rotterdam, Delft, syllogisme, p. 335.
11 aug., Rotterdam, toonsoorten, p. 336.
14 aug., Den Briel, fout syllogisme, p. 336.
17 aug., Rotterdam, komeetstaart van de Zon af gericht, p. 336.
23 aug., Breda, goede werken, p. 336.
28 aug., Breda, falsetstem, p. 337.
29 aug., Breda, Aristoxenos, toon ut altijd op zelfde hoogte, p. 337.
  8 sept., Middelburg, waterput, grondwaterstand, p. 338.
10 sept., Veere, cadens in de muziek, p. 338.
15 sept., Middelburg, goede werken, p. 339.
16 sept., Middelburg, Galenus, pijn vooral in handen en voeten, p. 339.
  1 okt., Middelburg, Galenus, in de winter dikker bloed, p. 340.
  2 okt., Middelburg, Galenus over voedsel, p. 340.
  6 okt., 's-Heer Arendskerke, hoge stem makkelijker gehoord, p. 340.
19 okt., Veere, Galenus, ziekte en vloeistoffen, p. 342.
  2 nov. zat., Veere, Galenus, ontstoken ingewanden, p. 345.
  5 nov., di., Veere, Galenus, vloeistoffen, p. 346.
  7 nov., do., Veere, Galenus, urine, p. 346.
10 nov., Middelburg, boek van Drebbel over de elementen, p. 346.
15 nov. vr. Veere, Galenus, gelijke en tegengestelde, p. 347.
16 nov., Veere, Galenus, warme voeding in de winter, p. 348.
20 nov., Utrecht, zingen en maat, p. 348.
22 nov., rederijkers, gedichten en maat, p. 351.
 
T. 2
1619
26 nov., conrector te Utrecht, "voor 500 gl s'jaers ende een huysinge", p. 1.
  7 dec., Utrecht, ritme en lettergrepen, Cantica canticorum van broer Jacob, p. 2.
  8 dec., Utrecht, kaarsenpitten van juiste gewicht, p. 3.
11 dec., Utrecht, lessen begonnen, "dat ick Sphaeram soude doceren", p. 4.
17 dec., Utrecht, verhouding van Homerus tot Vergilius, p. 4.
19 dec., Mr. Verhaer, ritme in de muziek, p. 4.
29 dec., Frontinus, waterleidingen, p. 5-6.
30 dec. ma., olie brandt beter met pit, p. 7.

1620
  8 januari, Utrecht, schoorsteen bij graaf Ernst van Nassau, p. 10.
19 jan. zo., Utrecht, waarom donder, p. 12.
22 febr., Utrecht, wereldkaart in school is slap, p. 17.
28 febr., Verhaer betaald voor 3 maanden zangles, p. 19.
11 maart, winter had 3 keer vorst en dooi (laatste: 7 maart), p. 24.
15 maart, duikboot van Drebbel, p. 25.
21 maart, Galenus over koortsen, p. 32.
31 maart, Utrecht, rector betaald voor verlof i.v.m. huwelijk, p. 33.
  3 april, Dordrecht, wassende maan is vochtig, p. 33.
20 april, ma. Pasen, Midd., getrouwd met Catelyntje de Cerf (19½ jaar), p. 36, 37.
  7 mei, Domburg, zandribbels, p. 37.
  9 mei, Middelburg, verklaring golven; haven uitdiepen, p. 37, 39.
10 mei, zo., Midd., met Jacob Cats e.a., Stevins Waterwicht, havenmodel, p. 39.
11 mei, naar Utrecht, p. 39.
21 mei, Utrecht, Galenus, kuiken eerder dan ei; bad; dieren; spieren, p. 40-42.
27 mei, Utrecht, Galenus, schepping, p. 43.
31 mei, atomen, Lucretius, p. 43.
  7 juni, zo., Utrecht, kaarsvlam, p. 48.
  9, 10 juni, Utrecht, Galenus, Grieks vertalen, p. 53.
21 juni, Utrecht, Galenus, zenuwen, p. 56.
24 juni, Galenus, Mozes en Epicurus, p. 56.
29 juni, Galenus, conceptie, hermafrodieten, p. 61.

  5 juli, Galenus, atomen komen niet toevallig samen, p. 63.
14 juli, Utrecht, Galennus, koude buik, warme nieren, p. 67.
  4 aug. di., Utrecht, Galenus, zintuiglijk studeren te lastig, p. 84.
  7 aug. vr., Utrecht, Galenus, deeltjes in geneesmiddelen, p. 93.
19 aug. Utrecht, Galenus, mirre, p. 109-110.
21 aug., Galenus, genezen van maag of lever, p. 112.
24 aug., Galenus, koude en droogte als tekorten, p. 116.
26 aug., Galenus, kleinste deeltjes, homogenea, p. 118.
31 aug., lengte van waterleiding, vader vertrokken, p. 122.
  1 sept., Galenus, nieren, p. 123.
13 sept., Utrecht, zes metalen, kleinste deeltjes in combinatie, p. 127.
14 sept., Utrecht, voorbeeld combinatie van 3 cijfers, p. 127.
16 sept., Rotterdam, Mizaldus, hoe regen ontstaat, p. 128.
13 okt., Middelburg, korte en lange kaarsen, p. 130.
28 okt., Utrecht, Galenus, fysiologie leren, p. 131.
11 nov., Utrecht, Cardanus, invloed van maan, ook bij nieuwe maan, p. 146.
22 nov., varend van Rotterdam naar Utrecht, wolken, p. 141.
26 nov., Schola Salernitana, wat goed is voor de ogen, p. 142.
27 nov., aangenomen tot conrector te Rotterdam, p. 153.
  6 dec., Utrecht, Aemilius: zijden draad zo lang als een toren, p. 149.
11 dec., Utrecht, lessen gestopt, morgen naar Rotterdam, p. 152, 153.
13 dec., Amersfoort, kerkvensters, toren, p. 154.
14 dec., vorst (al een week), 's nachts dooi, p. 155.
20 dec., "te Rotterdam met de woonstee gekommen", p. 156.
24 dec., Rotterdam, braadspit, hoe te draaien, p. 156.

1621
19 febr., Rotterdam, Riolanus, koortsen, p. 160.
  7 maart, vr., eerste kind, 12e gedoopt Jacob (jong overleden), p. 163.
14 maart, Rotterdam, manna gekocht, gewichten van apothekers, p. 164.
25 maart, Rotterdam, weer manna gekocht, p. 165.
  8 juni, Middelburg, syllogismen, p. 172.
21 juni, Middelburg, macht der gewoonte, p. 173.
handtekening 1621
21 juni, Middelburg, schuldbekentenis, met handtekening, ZB, hs 5068.
29 juni, geld omrekenen, p. 174.
21 juli, Rotterdam, geest beweegt zware botten, p. 174.
14 aug., Rotterdam, Justinus van Assche, disputeren, p. 176.
19 aug., "int schip", varen als remedie, p. 178.
  3 okt., Rotterdam, syllogismen, p. 182.
  9 nov., Delft, weerglas gezien in stadhuis, p. 187.
14 nov., met Thomas naar Kralingen, p. 187.
21 nov., Rotterdam, logica van kerkdienst, p. 188.
  6 dec., logica en redeneerkunst, p. 188.
 


...1626
...
  4 sept. vr., Rotterdam, Collegium Mechanicum, echo en wind, p. 430.
11 sept., Stampioen, echo; afgeschoten pijl of kogel, p. 430-431.
18 sept., mallemolen, p. 432.
25 sept., "was ick niet present", p. 435.
  2 okt., molen bij harde wind en één man, p. 436.
16 okt., fundament van huizen, p. 438.
23 okt., droogoven, p. 438.
30 okt., "was ick daer niet", p. 439.
  6 nov., zandplaat verschuiven, p. 439.
13, 20 nov., "was ick niet present", p. 440.
27 nov., "was ick praeses", zandplaat, dienst aan magistraat aanbieden, p. 440.
  4 dec., "diepte by het Hooft van Rotterdam", p. 442.
11 dec., "te besien of dat hooft dienstich syn sal", p. 444.
18 dec., "wieken aen de mallemeulen", p. 445.

1627
  1 jan. vr., Coll. Mech., Stampioen zag in Harlingen zo'n mallemolen, p. 445.
  8 jan., model van molen maken, p. 447.
15 jan., "2 poppemeulentjes maken", p. 447.
22 jan., geen dienst meer aan magistraat; schoorsteen verbeteren, p.448.
29 jan., schoorstenen, p. 451.
  5 febr., schouw in Prinsenhuis, p. 453.
12 febr., schouw in de zon gaat roken, p. 454.
19 febr., Dordrecht, rectoraat aangenomen, p. 454.
26 febr., Rotterdam, Coll. Mech. zonder Beeckman laten doorgaan, p. 454.
    (in Dordrecht ook zo'n College oprichten, p. 455.)
...
2 juni, wo., Dordrecht, openbare les, T. 4, p. 122.


...
Home | Isack Beeckman | Dagen (top) | Index