Home | Woordenweb | Over Latijn

Index - Latijn


a

ab    - vanaf

acére  - zuur zijn

acuere  - scherpen

ad    - naar

aequus  - gelijk

agere  - doen gaan

albus  - wit

alere  - voeden

alius  - ander

alter  - de ander

ambo   - beide

amplus  - ruim

angulus - hoek

annus  - jaar

ante   - voor

aptus  - geschikt

aqua   - water

arére  - droog zijn

arma   - wapens

ars   - kunst

aster  - ster

audire  - horen

augére  - vermeerderen

avis   - vogel

axis   - as
 

b

bannum  - verbod

basis  - voetstuk

battuere - slaan

bini   - paar

brevis  - kort
 

c

cadere  - vallen

caedere - vellen

calare  - samenroepen

calx   - kalk

cambiare - ruilen

candére - blinken

capere  - nemen

caput  - kop

carbo  - houtskool

carrus  - wagen

cedere  - gaan

celer  - snel

cella  - kamer

cernere - scheiden

circum  - rondom

citare  - oproepen

clamare - roepen

claudere - sluiten

colere  - bebouwen

contra  - tegen

corpus  - lichaam

creare  - scheppen

crescere - groeien

cum   - samen met

cumulare - ophopen

cura   - zorg

currere - rennen
 

d

dare   - geven

de    - vanaf

decimus - tiende

delére  - delgen

densus  - dicht

dicere  - zeggen

dies   - dag

digitus - vinger

dis-   - uiteen

ducere  - brengen

duo   - twee
 

e

edere  - eten

elementum letter

equus  - paard

esse   - zijn

ex    - uit

extra  - buiten
 

f

facere  - maken

fari   - spreken

fatéri  - bekennen

femina  - vrouw

ferre  - dragen

filum  - draad

finis  - einde

flectere - buigen

focus  - brandpunt

fodere  - graven

forma  - vorm

fortis  - sterk

frangere - breken

fundere - gieten

fundus  - bodem

furca  - vork
 

g

genus  - afkomst

gerere  - beheren

globus  - bol

gluten  - lijm

gradus  - stap

gravis  - zwaar

gregare - vergaren
 

h

habére  - hebben

haerére - kleven

homo   - mens

humus  - grond
 

i

iacere  - werpen

in    - in

infra  - onder

insula  - eiland

integer - geheel

inter  - tussen

intra  - binnenin

intro  - naar binnen

ire   - gaan

iungere - samenvoegen

ius   - recht

iuxta  - ernaast
 

l

labor  - werk

laedere - kwetsen

legere  - lezen

lens   - linze

levare  - optillen

lex   - wet

liber  - boek ; vrij

libra  - weegschaal

ligare  - binden

linum  - vlas

liquare - doen vloeien

locus  - plaats

longus  - lang

lucére  - schijnen

luna   - maan
 

m

magnus  - groot

malus  - slecht

manus  - hand

mare   - zee

mater  - moeder

medéri  - genezen

medius  - middelste

memoria - geheugen

mens   - geest

mensis  - maand

minera  - mijn

minuere - verkleinen

mirari  - bewonderen

mittere - zenden

modus  - maat

moles  - gevaarte

mons   - berg

mos   - zede

movére  - bewegen

multus  - veel

munire  - ommuren
 

n

natus  - geboren

negare  - ontkennen

neuter  - geen van 2

nocére  - schaden

nomen  - naam

norma  - maatstaf

noscere - leren kennen

nox   - nacht

nucleus - pit

numerare - tellen
 

o

ob    - tegen

oculus  - oog

oleum  - olie

omen   - voorteken

omnis  - alle

opus   - werk

orbis  - kring

ordo   - rij

oriri  - opgaan

os    - mond
 

p

paene  - bijna

pangere - vastslaan

par   - gelijk

parare  - voorbereiden

pellere - stoten

pendere - hangen

per   - doorheen

periri  - ondervinden

pes   - voet

petere  - streven

pingere - schilderen

plere  - vullen

plicare - samenvouwen

polire  - polijsten

pondus  - gewicht

ponere  - zetten

portare - brengen

post   - na

potens  - machtig

prae   - vooraan

premere - drukken

primus  - eerste

pro   - voor

probare - beproeven

pungere - steken

putare  - rekenen
 

q

quaerere - vragen

quantus - hoe groot
 

r

radere  - scheren

radiare - stralen

re-   - terug

regere  - richten

ren   - nier

rete   - net

retro  - achteruit

rivus  - beek

rogare  - vragen

rumpere - breken
 

s

sal   - zout

salus  - gezond

sanare  - genezen

scala  - ladder

scire  - weten

scribere - schrijven

se-   - gescheiden

secare  - snijden

sedere  - doen zitten

semis  - helft

sequi  - volgen

servare - bewaken

sidus  - sterrenbeeld

signum  - teken

similis - gelijk

sinus  - bocht

sistere - doen staan

sol   - zon

solvere - losmaken

sonare  - klinken

sorbere - opslurpen

spatium - ruimte

specere - kijken

stare  - staan

statuere - plaatsen

stella  - ster

struere - ophopen

sub   - onder

sumere  - nemen

super  - boven

surdus  - doof

surgere - oprijzen
 

t

tangere - aanraken

tegere  - bedekken

tellus  - aarde

temperare matigen

temptare - betasten

tempus  - tijd

tendere - spannen

tenére  - houden

terra  - aarde

texere  - weven

torquére - draaien

trahere - trekken

trans  - over

tuberare - zwellen

tumor  - zwelling
 

u

ultra  - voorbij

umbra  - schaduw

undare  - golven

unus   - één

usus   - gebruik
 

v

valere  - sterk zijn

vehere  - vervoeren

velox  - snel

venire  - komen

ventus  - wind

vertere - keren

vidére  - zien

viscum  - vogellijm

vocare  - roepen

volare  - vliegen

volvere - rondwentelen


Home | Woordenweb | Over Latijn